Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 35440Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Bestemmingsplan Voormalig tuincentrum Ameide, Zederik

De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2013 het bestemmingsplan ‘Voormalig tuincentrum Ameide’ vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Vanaf 13 december 2013 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de documenten inzien op www.zederik.nl > ter inzage liggende bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannnen.nl .

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting en heeft betrekking op de nieuwbouw van woningen en bedrijfsunits aan de Tiendweg in Ameide. Het plan is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Tegen de wijzigingen kan beroep ingesteld worden. Daarnaast kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen op het plan.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.