Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 34553Ruimtelijke plannen

Logo Boarnsterhim
Vaststelling bestemmingsplan ‘Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stûkenwei’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dat de raad op 26 november 2013 heeft besloten het bestemmingsplan “Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stûkenwei” vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in het ophogen van gronden tot 4,4 meter +NAP. Het ophogen van gronden is nu beperkt tot 2 meter +NAP terwijl om technische redenen de partijen grond tot 4,4 meter +NAP moeten worden opgezet. Hiervoor hoeven geen aanvullende voorzieningen te worden getroffen. Het perceel is kadastraal bekend, gemeente Warga04, sectie C nummer 1057, 1056, 1055, 1054 en 1053.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van met ingang van woensdag 11 t/m 20 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou en vanaf 23 december 2013 t/m 22 januari 2014 op het gemeentehuis aan het Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen dit besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan;

  • belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend;

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de termijn naast het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op het verzoek is beslist.