Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2013, 34432Overig

Besluit van 27 november 2013, nr. 13.000227, houdende wijziging van het Besluit van 8 februari 2013, nr. 13.000227, houdende instelling van het Nationaal Comité Inhuldiging (Stcrt. 2013, 4076)

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 25 november 2013, nr. 3128662;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

ARTIKEL I

Het Besluit van 8 februari 2013, nr. 13.000227, houdende instelling van het Nationaal Comité Inhuldiging (Stcrt. 2013, 4076), wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt de zin ‘De leden van het Nationaal Comité worden benoemd voor een periode tot en met 31 december 2013’ vervangen door: De leden van het Nationaal Comité worden benoemd voor een periode tot 1 maart 2014.

B

In artikel 7 wordt de zin ‘Dit besluit vervalt op 1 januari 2014’ gewijzigd in: Dit besluit vervalt op 1 maart 2014.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 27 november 2013

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

NOTA VAN TOELICHTING

Eén van de activiteiten die door het Nationaal Comité Inhuldiging wordt georganiseerd, is een Dankbetuiging aan Prinses Beatrix, waarin de Prinses wordt bedankt voor de 33 jaar dat zij Koningin is geweest. Deze Dankbetuiging zou aanvankelijk plaatsvinden op 14 september 2013. Wegens het overlijden van Prins Friso op 12 augustus 2013 is besloten de Dankbetuiging te verzetten naar een later moment, te weten 1 februari 2014. Hierdoor is het noodzakelijk de bestaansduur van het Nationaal Comité Inhuldiging te verlengen tot 1 maart 2014.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte