Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 34282Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Weide herziening Grutto’, Zederik

Burgemeester en wethouders van Zederik maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 november 2013 het bestemmingsplan “De Weide herziening Grutto” vastgesteld. Met ingang van 6 december 2013 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk. Het raadsbesluit voornoemd en het vastgestelde bestemmingsplan kunnen ook worden ingezien op http://www.zederik.nl en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting en heeft betrekking op het uitbreiden van de bebouwingsmogelijkheden van een strook grond aan de Grutto in het plangebied De Weide in Meerkerk, zodat daar bijvoorbeeld ook rijwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging van zes weken schriftelijk beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroep voornoemd kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling voornoemd (adres idem), waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meerkerk, 5 december 2013

Burgemeester en wethouders van Zederik, De secretaris, J.H. Koetsenruijter.

De burgemeester, J G. Bos.