Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 33918Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit instellen twee richtingen fietspad noordzijde van de De Boelelaan tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat. Amsterdam-Zuid

Kenmerk: Z-13-04223

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

  • dat aan de noordzijde van de De Boelelaan ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat 800 studentenwoningen worden gerealiseerd;

  • dat tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat aan de noord zijde van de De Boelelaan een breed éénrichtingsfietspad is gelegen;

  • dat na het gereedkomen van de studentenwoningen het fietsverkeer hier enorm zal toenemen;

  • dat om te voorkomen dat deze fietsers ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat de De Boelelaan oversteken waar verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan;

  • dat de fietsoversteek bij de Europaboulevard geregeld is met verkeerslichten;

  • dat om de verkeersveiligheid te vergroten aan de noordzijde van de De Boelelaan het fietspad tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat een twee richtingen fietspad te creëren zodat de fietsers komende uit de richting Antonio Vialdistraat aan de noordzijde kunnen blijven fietsen tot aan de geregelde oversteek;

  • dat de Verkeerscommissie van stadsdeel Zuid akkoord is met deze wijziging;

  • dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief advies geeft op onderstaand besluit;

  • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersborden conform G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 verplicht fietspad:

Plaatsaanduiding; De Boelelaan tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat voor wat betreft het speciaal daarvoor aangelegd weggedeelte aan de noordzijde, met als onderbord OB505(twee richtingen).

Namens deze,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.