Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemStaatscourant 2013, 33781Ruimtelijke plannen

Logo Lochem
Aangepast ontwerpbestemmingsplan, kennisgeving plan-MER en ontwerpprojectplan waterwet (rijkswaterstaatswerken) sluis Eefde met toepassing van de coördinatieregeling, Lochem

Ontwerp bestemmingsplan sluis Eefde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het aangepaste ontwerp bestemmingsplan sluis Eefde voor iedereen ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt capaciteitsuitbreiding van de sluis in Eefde mogelijk. Dit betreft onder andere de bouw van een tweede kolk aan de noordzijde van de bestaande kolk en het verruimen van het kanaal.

Kennisgeving plan-MER sluis Eefde

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht tijdens de voorbereiding van activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. In een algemene maatregel van bestuur worden activiteiten aangewezen waarvoor het opstellen van een MER verplicht is. De aanpassing van de sluis in Eefde wordt aangemerkt als wijziging van een binnenvaarweg en/of de wijziging van een primaire waterkering. De aanpassing van de sluis is daarmee een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Omdat voor de aanpassing van de sluis een bestemmingsplan opgesteld moet worden en het bestemmingsplan kaderstellend is voor een m.e.r. beoordelingsnotitie, volgt hieruit dat het project plan-MER-plichtig is. Daarom is een plan-MER opgesteld voor de aanpassing van de sluis. Het opstellen van het plan-MER dient ertoe om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de plan- en besluitvormingsprocedure voor het bestemmingsplan sluis Eefde. De Commissie mer is in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over het ontwerp van de plan-MER. Naar aanleiding van het eerste advies is een aanvulling op de plan-MER opgesteld.

Ontwerp projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken)

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen. Het ontwerp projectplan van 14 mei 2013 is op 28 mei 2013 geregistreerd onder nummer RWS 2013/27651 en betreft de uitbreiding van sluis Eefde.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan sluis Eefde, het ontwerp plan-MER en het ontwerp projectplan Waterwet hebben reeds voor iedereen ter inzage gelegen. Aangezien het plan-MER nu is aangevuld en het bestemmingsplan op enkele punten is aangepast, liggen alle plannen nu voor iedereen opnieuw ter inzage met ingang van 5 december 2013 voor de duur van zes weken (t/m 15 januari 2014) bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem. Tevens zijn de plannen in te zien bij het gemeenteloket in Den Oldenhof, Hoofdstraat 45 in Gorssel en bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem. Het ontwerp bestemmingsplan sluis Eefde kan gedurende bovengenoemde termijn ook worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’, waarna u de locatie, de naam of het ID-nummer (NL.IMRO.0262.buSluisEefde-BP32) kunt invullen.

Op www.lochem.nl (Leven en wonen) zijn de digitale (bron)bestanden beschikbaar en kunt u een directe link vinden naar de plaats waar u het ontwerp bestemmingsplan digitaal kunt inzien.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan, het plan-MER en/of het projectplan waterwet mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 17, 7240 AA Lochem. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, het plan-MER en het ontwerp projectplan Waterwet wordt toepassing gegeven aan de coördinatie regeling (artikel 3.30, lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening). Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft hiervoor op 10 juni 2013 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon 0573-289222. De afdeling publiekscontacten is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en ’s middags op afspraak van 13.00 – 17.00 uur.