Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 33160Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpbestemmingsplan ‘BovenBerkel I, 4e herziening bestemmingsplan Groenzone, Berkel – Pijnacker’, Lansingerland

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘BovenBerkel I, 4e herziening bestemmingsplan Groenzone, Berkel – Pijnacker’ met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0022H04-ONTW (met bijbehorende stukken) met ingang van 28 november 2013 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving bestemmingsplan

Onderhavig plan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Groenzone, Berkel – Pijnacker’. Het plangebied betreft het gebied tussen de Groenzoom en de Noordersingel, vanaf de Meerweg tot huisnummer 39 alsmede het perceel aan de Meerweg 61 te Berkel en Rodenrijs.

Het gebied wordt aan de noord-, west- en zuidzijde begrensd door het bestemmingsplan ‘Groenzone, Berkel – Pijnacker’ en aan de oostzijde door zowel het bestemmingsplan ‘Groenzone, Berkel – Pijnacker’ als het bestemmingsplan ‘Lint-Noord’ (grens Noordersingel). Het perceel aan de Meerweg wordt aan de zuidzijde begrensd door het bestemmingsplan ‘Meerpolder’(grens met de Meerweg) en aan de overige zijden door het bestemmingsplan ‘Groenzone, Berkel – Pijnacker’.

Er zijn wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Deze wijzigingen vindt u in de als bijlage 10 bij het ontwerpbestemmingsplan opgenomen Nota inspraak en vooroverlegreacties en Staat van wijzigingen.

Procedure

Het volledige ontwerpbestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 28 november 2013 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. Het volledige ontwerpbestemmingsplan en het raadsbesluit zijn digitaal beschikbaar gesteld en u kunt deze raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl als u zoekt op de naam van het plan of het identificatienummer (ID). Daarnaast is het plan ook in te zien op de gemeentelijke website: www.lansingerland.nl onder Wonen en omgeving (bestemmingsplannen).

Tot slot ligt het volledige ontwerpbestemmingsplan en het raadsbesluit voor iedereen ter inzage bij het servicepunt in het nieuwe gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Het nieuwe servicepunt in Bergschenhoek is op alle werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. De openingstijden in Bleiswijk zijn op maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdagmiddag (alleen op afspraak) van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14010.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen email) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0022H04/03.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.