Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FrieslandStaatscourant 2013, 32893Vergunningen

Logo Friesland
Vergunningen voor verdiepen Langwarder Wielen, Skarsterlân, Friesland

Aan de provincie Fryslân zijn de volgende vergunningen verleend voor het verdiepen van de Langwarder Wielen:

  • Ontgrondingsvergunning voor het dieper graven van het meer en het winnen van zand;

  • Omgevingsvergunning om tijdelijk af te mogen wijken van het bestemmingsplan en om tijdelijk zand te winnen.

  • Watervergunning voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewater als gevolg van de winning van zand, het baggeren van de waterbodem en het lozen van retourperswater uit een baggerdepot.

De ontgrondingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten, de omgevingsvergunning door de gemeente Skarsterlân en de watervergunning door Wetterskip Fryslân.

De vergunningen zijn ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp-vergunningen.

Provinciale coördinatie

Provinciale Staten van Fryslân hebben op 19 september 2012 de provinciale coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening (art. 3.33 e.v.) van toepassing verklaard op het verlenen van de vergunningen. De coördinatie heeft tot doel om de voorbereiding en bekendmaking van de vergunningen gelijktijdig te laten plaatsvinden. Gedeputeerde Staten voeren de coördinatie uit.

Beroep

Tegen de vergunningen kan met ingang van 19 november 2013 t/m 30 december 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerp-vergunningen, of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep.

Vergunningen ter inzage

De vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 november t/m 30 december 2013 ter inzage in het:

  • Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

  • Gemeentehuis in Joure, Herema State 1, op maandag van 13.00 tot 20.00 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur;

  • Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 in Leeuwarden, op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, na telefonische afspraak met de heer A. Slagter, Cluster Vergunningverlening, tel: 058 - 292 22 22.