Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2013, 32762Overig

Logo Amsterdam - Noord
Aanwijzingsbesluit medewerker handhaving en buitendienstinspecteurs Dienst WZS, Amsterdam - Noord

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam maakt bekend dat hij op 18 november 2013 een aanwijzingsbesluit heeft genomen met betrekking de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingswet.

Middels het aanwijzingsbesluit zijn de toezichthouders, die door de dagelijks besturen van de stadsdelen Centrum, Zuid, Zuidoost, West, Nieuw-West en Oost zijn aangesteld in de functie van medewerker Handhaving C tot en met I, aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht op de naleving van wetgeving binnen het voor hen geldende specialisme voor het grondgebied van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam.

In het aanwijzingsbesluit zijn tevens de buitendienstinspecteurs, die werkzaam zijn bij de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Huisvestingswet gestelde.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 november 2013.

Het aanwijzingsbesluit ligt zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum in het stadsdeelhuis. Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van het betreffende besluit.

Amsterdam-Noord, 18 november 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, H.B.P. Elbers, secretaris

R. Post, voorzitter