Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2013, 32493Ruimtelijke plannen

Bekendmaking verlening omgevingsvergunning tweede fase projectafwijking Kea Boumanstraat 74 te Amsterdam (Zeeburgereiland kavel ZB3A37), Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam, maakt bekend dat zij op 15 november 2013 de omgevingsvergunning tweede fase heeft verleend voor het project:

Kea Boumanstraat 74 te Amsterdam (Zeeburgereiland kavel ZB3A37), HZ-WABO-2013-012351, ingekomen op 5 september 2013, voor het oprichten van een woning.

Indien belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf donderdag 21 november 2013. Het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID NL.IMRO.0363.M1310PBSTD-VG01. Tevens is van het besluit kennisgegeven op de website van stadsdeel Oost www.oost.amsterdam.nl en in het huis-aan-huis blad “de Echo”, editie Oost.

U kunt de vergunningen inzien bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Het beroepsschrift zendt u aan: de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit beroep hebben ingesteld, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.