Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 32219Verkeersbesluiten

Logo LansingerlandOntwerpVerkeersbesluit Zilvergracht T13.11324

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

Overwegende het volgende:

Inleiding

De Zilvergracht in Berkel en Rodenrijs is conform stedenbouwkundig plan aangelegd als een fietspad. Op het fietspad is geen apart gedeelte voor voetgangers. Zij moeten gebruik maken van het fietspad. De woningen aan de Zilvergracht hebben een voordeur met een smalle voortuin (ongeveer 0,80 – 1,00 meter) aan het fietspad. De voortuinen en het fietspad worden gescheiden door palen. Het parkeren en de bergingen zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woning. Veel bewoners maken daarom meestal gebruik van de achteringang. Een aantal bewoners hebben aangegeven het fietspad bij hun voordeur als verkeersonveilig te ervaren. Ze hebben de gemeente gevraag maatregelen te nemen. De gemeente heeft daarom een verkeersonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het wenselijk is om de Zilvergracht in het richten als voetgangersgebied, waar fietsen is toegestaan.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art.2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaat-regelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeers-maatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt alleen wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Verkeersmaatregelen en argumentatie

Instellen van een voetpad met fietsers als gast

De voorgestelde maatregel is het instellen van een voetpad, uitgezonderd fietsers. Door deze maatregel worden fietsers de gast en voetgangers de hoofdgebruiker. Dit is het tegenovergestelde van de huidige situatie. Ook zijn brommers niet meer toegestaan. Daarnaast wordt bij de kruising met het Annie M.G. Schmidtpad een drempelmarkering in de bestrating aangebracht. Deze maatregelen zorgen voor een lagere snelheid van het fietsverkeer. Hierdoor wordt het dubbelgebruik met de voetgangers veiliger.

Intensiteit

De relevante intensiteit op het fietspad is momenteel erg laag, nog geen 100 fietsers per dag maken gebruik van het fietspad van boven de 10 km/uur. Lagere snelheden worden door de verkeerstelers niet gemeten. Fietsers met een lage snelheid vormen ook geen overlast voor voetgangers. Het aantal relevante fietsbewegingen neemt waarschijnlijk nog wel toe door de komst van een school en de realisatie van het winkelcentrum, maar de verwachting is niet dat de Zilvergracht een hoofdfietsroute gaat worden. De hoofdfietsroute loopt over de Stationssingel en is ook aangegeven met bewegwijzering. Met de huidige en toekomstige intensiteit is er geen noodzaak om verdergaande maatregelen te nemen.

Fiets mogelijkheid in stand laten

Er zijn een aantal redenen waarom het wenselijk is om een fietsgelegenheid te behouden:

 • - Aanwezigheid scholen: Er wordt een nieuwe school gerealiseerd aan de noordzijde van de Zilvergracht. De school is bereikbaar per fiets via twee routes. De eerste route loopt over de Zilvergracht en is vrijliggend. De andere route loopt via de Gouden Uillaan, deze route wordt gedeeld met auto’s. De Gouden Uillaan is geen brede weg en in de schoolspits wordt deze weg ook druk. De gemeente vindt een veilige schoolroute belangrijk. In het kader daarvan is het opheffen van het fietspad langs de Zilvergracht niet wenselijk.

 • - Hulpdiensten: De politie kan een maatregel alleen handhaven als deze ook als zodanig herkenbaar is. Voor een trottoir geldt een herkenbare materialisering en ontmoediging voor fietsers als randvoorwaarde. De Zilvergracht is momenteel ingericht met rode klinkers en niet herkenbaar als trottoir. Een herinrichting kost veel geld en dat is momenteel niet beschikbaar. Ook het plaatsen van hekjes om fietsverkeer te ontmoedigen is niet mogelijk. De blusleiding voor de brandweer ligt aan de voorzijde van de woning. Deze moet bereikbaar blijven. Het plaatsen van hekjes is daarom niet toegestaan.

 • - Recreatieve hoofdfietsroute: De Zilvergracht is een recreatieve hoofdfietsroute. Deze gracht verbindt Berkel met de Vlinderstrik, en dient als route voor pleziertochtjes. Dit was bij het oprichten van de woningen aan de Zilvergracht al bekend. De bewegwijzering naar het station loopt via de Stationssingel.

 • - Fijnmazig fietsnetwerk: In Westpolder is gekozen voor een fijnmazig fietsnetwerk om het fietsgebruik in de wijk te stimuleren. Bij het netwerk is onderscheid gemaakt in langzame en snelle fietsroutes. Langzame routes zijn bedoeld voor kleine verplaatsingen binnen de wijk, recreatief fietsverkeer of verkeer naar scholen. Snelle routes zijn routes voor woon-werk verkeer en lange afstandsroutes. Menging van deze stromen is niet wenselijk. De Zilvergracht is een langzame route. Het alternatief voor de Zilvergracht is de Stationssingel, maar dit is een snelle route

Bekeken alternatieven

Voor het maken van een goede afweging, is gekeken naar een aantal varianten. Welke dit zijn staan hieronder genoemd, inclusief een motivatie waarom niet voor deze maatregel is gekozen.

 • - Een zijde voetpad, andere zijde fietspad: De Zilvergracht bestaat uit twee delen. Deze maatregel houdt in dat één zijde wordt omgezet in een voetpad. Hierdoor blijft de fietsroute in stand en wordt voor één van de zijden tegemoet gekomen aan de wens om een voetpad in te stellen. Hierdoor ontstaat een ongelijkheid tussen beide zijden en kunnen spanningen ontstaan in de wijk. Dit vinden wij niet wenselijk.

 • - Aanbrengen scheiding tussen voortuinen en fietspad: Tussen het fietspad en de woningen staan nu palen. Deze kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld biggenruggen of een heg. Dit is stedenbouwkundig niet wenselijk, het tast het stedenbouwkundig beeld van de Zilvergracht aan. Ook zijn er relatief hoge kosten aan verbonden. Gezien de aard en omvang van het probleem, is deze investering niet te verantwoorden.

 • - Aanleggen drempels in fietspad: Drempels hebben voor fietsers nauwelijks een snelheids-remmende werking en hebben dus geen invloed op de gereden snelheid. Drempels hebben wel invloed op brommers en scooters, maar door het instellen van voetpad worden deze geweerd van het fietspad en is een drempel overbodig. Ook zijn de kosten relatief hoog.

 • - Aanleggen ‘rammelstroken’: Ook ‘rammelstroken’ (kinderkopjes) hebben een snelheids-remmende werking, deze hebben ook effect op fietsers. Nadeel van deze strook is dat bij regen of vorst de rammelstrook glad wordt en hierdoor kunnen fietsers uitglijden. Dit is niet wenselijk.

Overleg met belanghebbenden

Bewoners Zilvergracht

Op 11 juni 2013 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. Er waren op deze avond zowel voor- als tegenstanders aanwezig.

Brandweer

Er heeft overleg plaatsgevonden met de brandweer. De brandweer kan instemmen met de voorgestelde maatregel.

Situering en beheer van de wegen

De Zilvergracht ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (kern Berkel en Rodenrijs) en is bij deze gemeente in beheer.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft in de Verkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie van Rotterdam-Rijnmond.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Het college van burgemeester en wethouders in bevoegd tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de Uitvoeringsregeling van die wet is tot het onderstaande voorgenomen besluit gekomen.

Besluiten:

 • I.de Zilvergracht aan te wijzen als voetpad, fietsen toegestaan.

 • II.het plaatsen van het bord G7 (voetpad) met onderbord ‘fietsen toegestaan’ van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bij de Zilvergracht ter hoogte van de kruisingen met de Oudelandselaan en Annie M.G. Schmidtpad, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • III.het plaatsen van het bord G11 (verplicht fietspad) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bij de Zilvergracht ter hoogte van de kruisingen met de Oudelandselaan en Annie M.G. Schmidtpad, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • IV.de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb te volgen;

 • V.een kopie te verzenden aan:

  • 51.Politie Rotterdam-Rijnmond, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

  • 52.Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, t.a.v. mevrouw M. Straathof, Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam;

  • 53.De afdeling Beheer & Onderhoud, t.a.v. mevrouw M. van der Poel - Blik;

  • 54.De afdeling Beheer & Onderhoud, t.a.v. S. Lassooy;

  • 55.Archief

Lansingerland, 22 oktober 2013,

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. Ing. Ad Eijkenaar Ewald van Vliet

Secretaris Burgemeester

Zienswijzen

Tegen dit ontwerp besluit kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden binnen zes weken na publicatie zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland, t.a.v. de afdeling Beheer & Onderhoud/ Verkeer, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.