Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2013, 3196Ruimtelijke plannen

Logo Naarden
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Voormalige Bekkersschool – Deelperceel I’, Naarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 12 december 2012 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Voormalige Bekkersschool – Deelperceel I” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft een ontwikkelingsplan waarin het mogelijk wordt gemaakt om een kleinschalig appartementengebouw te realiseren aan de Meerstraat, op de locatie van de voormalige Bekkersschool.

De wijziging betreft het opschuiven van het bouwvlak ten behoeve van het appartementengebouw in zuidwestelijke richting over een afstand van 1 meter.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met, met ingang van 7 februari 2013 voor een periode van zes weken, (dus tot en met 21 maart 2013) voor een ieder ter inzage.

Binnen de genoemde termijn is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Voormalige Bekkersschool – Deelperceel I” en vaststellingsbesluit beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder ‘ondernemen’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Voormalige Bekkersschool – Deelperceel I”.

Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan “Voormalige Bekkersschool – Deelperceel I” worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken (7 februari tot en met 21 maart 2013) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan binnen de gestelede termijn een ieder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen de gemaakte wijzigingen te opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift teven een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957811