Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 31573Ruimtelijke plannen

Logo Boarnsterhim
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonschepen, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat de gemeenteraad van Boarnsterhim op 5 november 2013 het bestemmingsplan ‘Woonschepen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Woonschepen is de planologische vertaling van de in 2012 vastgestelde visie en verordening permanent bewoonde woonschepen welke als doel hebben het geven van sturing aan de situering en maatvoering van permanent bewoonde woonschepen en de inrichting van de oevers daarbij om zo de ruimtelijke kwaliteit op en nabij het water te waarborgen. Het bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard, wat betekent dat het is gericht op het regelen van de bestaande functies. Nieuw in dit bestemmingsplan is de eenduidige regeling ten aanzien van het bestemmen en de maatvoering van de permanent bewoonde woonschepen en de bijgebouwen horende bij deze woonschepen.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot de volgende planaanpassingen:

  • 1. De bestemming van de oeverkavel van de percelen aan de Boarnsterdyk 1001 t/m 1009 (plankaart 3) is gewijzigd in ‘Tuin’ aangezien de oeverkavels in eigendom zijn van de woonarkeigenaren;

  • 2. Voor de percelen Leppedyk 1001 en 1011 (plankaart 10) bleek nog een stuk extra grond in eigendom te zijn waarvoor de bestemming ‘Tuin’ relevant is. Dit is in onderhavig plan gewijzigd.

  • 3. In de regels van voorliggend bestemmingsplan is een regeling opgenomen voor gevallen waarbij de bestaande, legale maatvoering afwijkt van de toegelaten maatvoering. Hierdoor zijn bestaande vergunde en daarmee legale maatvoeringen positief bestemd.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn raadpleegbaar:

Wij wijzen u erop dat bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan, het digitale plan het geldige plan is.

De beroepstermijn loopt van woensdag 13 november 2013 tot en met dinsdag 24 december 2013. Vanwege de gemeentelijke herindeling is het gemeentehuis op 23 en 24 december gesloten voor publiek. Het bestemmingsplan is op deze twee dagen enkel op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u uw contactgegevens mailen naar kaspersm@boarnsterhim.nl waarna contact met u wordt opgenomen voor het maken van een afspraak.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op het verzoek is beslist.