Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2013, 31563Ruimtelijke plannen

Logo Oisterwijk
Vaststelling wijzigingsplan ‘Beekherstel Rosep Oisterwijk’ ter wijziging bestemmingsplan Buitengebied, Oisterwijk

Burgemeester en wethouders van Oisterwijk maken, overeenkomstig artikel 3.9a, lid 1 in verbinding met artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Beekherstel Rosep Oisterwijk’ op 5 november 2013 hebben vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan en locatie

Door het beekherstel van de Rosep wordt de beekmorfologie hersteld en de waterkwaliteit verbeterd. Hierdoor krijgen beekgebonden planten en dieren betere leef- en migratiemogelijkheden. Daarnaast wordt ook de beekomgeving hersteld waardoor de bijbehorende landnatuur wordt uitgebreid en kwalitatief verbeterd.

Voor het realiseren van het beekherstel is in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oisterwijk’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Ter inzage

Het wijzigingsplan, de bijbehorende 'Nota zienswijzen en vooroverleg Wijzigingsplan Beekherstel Rosep Oisterwijk' en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 15 november tot en met 27 december 2013 voor iedereen ter inzage bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur, op woensdag tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. U kunt ook een afspraak maken voor inzage buiten kantooruren.

Daarnaast kunnen de stukken in deze periode digitaal worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl , onder ‘Bouwen en Wonen’, ‘Plannen en Projecten’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan door belanghebbenden beroep worden ingediend tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.