Logo ApeldoornBesluit instellen parkeerverbodszone Kruisvoorde Apeldoorn

Kenmerk: 2013-043253

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende

dat de Kruisvoorde een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten voor de genoemde weg;

dat het gewenst is om in de Kruisvoorde het parkeren te reguleren om de doorgang voor de hulpdiensten en vuilniswagen te waarborgen;

dat bij het Gelre ziekenhuis aan de Albert Schweitzerlaan betaald parkeren is ingevoerd;

dat bewoners bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt hinder te ervaren van parkeerders van het Gelre ziekenhuis die voor uitwegen parkeren;

dat met het instellen van een parkeerverbodszone het parkeren wordt beperkt tot aangeduide parkeervakken;

dat dit voorstel voor een parkeerverbodszone in overleg met de bewoners tot stand is gekomen en past binnen de kaders die het college heeft vastgesteld om meer maatwerk te bieden aan de randen van vergunninghoudergebieden en betaaldparkeergebieden;

dat het bestaande parkeerverbod – welke is uitgevoerd in onderbroken gele strepen - onderdeel uit gaat maken van de parkeerverbodszone en dat deze daarom kunnen worden verwijderd;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden middels het toepassen van de verkeerstekens conform het RVV 1990;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het instellen van een parkeerverbodszone een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van een parkeerverbodszone strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, regio Noord- en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

  • 1.op de Kruisvoorde nabij het kruispunt met de Molecatenlaan- conform bijlage 1 van het RVV 1990 - bord model E1 met daarboven de tekst zone te plaatsen;

  • 2.op de Kruisvoorde nabij het kruispunt met de Molecatenlaan- conform bijlage 1 van het RVV 1990 - bord model Einde E1 met daarboven de tekst zone te plaatsen;

  • 3.op de Kruisvoorde ter hoogte van huisnummer 43 - conform bijlage 1 van het RVV 1990 - bord E1 met daarboven de tekst zone te plaatsen dusdanig dat richting Molecatenlaan een parkeerverbodszone van kracht wordt;

  • 4.op de Kruisvoorde ter hoogte van huisnummer 43 - conform bijlage 1 van het RVV 1990 - bord einde E1 met daarboven de tekst zone te plaatsen;

  • 5.bestaande parkeerverboden die middels onderbroken gele strepen ter hoogte van Kruisvoorde 71 en 73 zijn aangebracht te verwijderen.

id6228a8a-6b0b-4790-982c-f8de35d99b1a.jpg

Apeldoorn 01-11-2013

Namens deze, Adri Dijkhuizen
teammanager

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de Staatscourant te versturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Naar boven