Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 30767Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het aanleggen van een zebrapad - Poststraat-Geerstraat Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregelen bekend voor het maken van een zebrapad op de Poststraat – Geerweg in Sittard.

V erkeers maatregel en

1. Waar de Poststraat overgaat in de Geerweg een voetgangersoversteekplaats realiseren volgens de bij het besluit gevoegde overzichtstekening.

2.In beide richtingen plaatsen van bord ‘Voetgangersoversteekplaats op plateau’ (bord L02OB15f) nabij de witte belijning.

Overwegingen

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om op de Poststraat – Geerweg een voetgangersoversteekplaats te realiseren.

De Poststraat en Geerweg zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

De oversteekbaarheid is op dit moment gevaarlijk te noemen, en de voetgangersstroom wordt steeds groter omdat opleidingsinstituten groeien.

Vanwege bouwproject Ligne elders in de stad zal gedurende een lange periode ook de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer op de Poststraat – Geerweg toenemen omdat deze straten deel uitmaken van een geadviseerde omleidingroute.

Realiseren van een voetgangersoversteekplaats maakt de verkeerssituatie ook veiliger voor de fietsers die ernaast oversteken.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 7 november2013 tot en met woensdag 18 december 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift inidienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.