Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 30736Ruimtelijke plannen

Logo Boarnsterhim
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Sibrandabuorren en Tersoal’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sibrandabuorren en Tersoal’ met bijbehorende stukken vanaf 6 november 2013 tot en met 17 december 2013, 6 weken voor een ieder ter inzage ligt op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0055.BPSbuorrenTersoal-VO02

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Sibrandabuorren en Tersoal. Beide dorpen liggen aan de zuidwestzijde van de gemeente Boarnsterhim. Na de herindeling zullen deze dorpen onder de gemeente Súdwest-Fryslân vallen. De plangebieden sluiten aan bij de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied. Ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen voor Sibrandabuorren en Tersoal is de grens vooral door het nieuwbouwgebied aan de zuidoostzijde van Tersoal aangepast.

De dorpen Sibrandabuorren en Tersoal zijn qua plansystematiek vergelijkbaar. Dat is de reden om nu voor deze twee dorpen één bestemmingsplan op te stellen. Het voorliggende bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan gericht is op het regelen van de bestaande functies in het plangebied, daarbij rekening houdend met de wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van kracht worden van de diverse vigerende bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar het College van B&W van Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA te Grou. Of via de e-mail naar gemeente@boarnsterhim.nl o.v.v. inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Sibrandabuorren en Tersoal.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevrouw N. de Visser-de Vries van de afdeling Beleidsontwikkeling en Projecten op telefoonnummer 0566-629 325. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, verzoeken wij u om agenda technische reden zo spoedig mogelijk een afspraak te maken.