Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 30308Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit wijzigen van een parkeerverbodzone in een parkeerverbod aan de westzijde en een stopverbod aan de oostzijde van de Gelrestraat Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:2013/21354

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

  • dat in de Gelrestraat nu een 30 km zone en een parkeerverbodzone zijn ingesteld;

  • dat in het gebouw gelegen aan de westzijde veel winkels zitten wat een verkeer aantrekkende functie heeft;

  • dat er veel laad en losbewegingen in deze straat zijn waarvoor aan de westzijde van de straat twee laad en loszones zijn die vaak bezet zijn en aan de oostzijde de bezoekers van de winkels even de auto stoppen om een passagier uit te laten of de auto even neerzetten waarbij de chauffeur van het voertuig blijft zitten en de passagier uitstapt om boodschappen te doen;

  • dat hierdoor de weg geblokkeerd wordt;

  • dat dit irritatie en verkeersonveilige situaties met zich meebrengt;

  • dat nu is gebleken dat de parkeerverbodzone niet afdoende is en er bijna niet op te handhaven is;

  • dat deze situatie verkeersveiliger en beter te handhaven wordt als er aan de westzijde een parkeerverbod wordt ingesteld en aan de oostzijde een verbod stil te staan wordt ingesteld;

  • dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief advies geeft op onderstaand besluit;

  • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

1.Door het verwijderen van verkeersborden conform E1(zone) van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbodzone;

de Gelrestraat.(verkeersbesluit 09.7934 onder punt 3 besluitdatum 31-07-2009).

1.Door het plaatsen van verkeersborden conform E1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbod;

de Gelrestraat de westzijde.

1.Door het plaatsen van verkeersborden conform E2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een verbod stil te staan;

de Gelrestraat de oostzijde.

Namens deze,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.