Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 30306Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit geslotenverklaring in beide richtingen uitgezonderd bouwverkeer op de Bouwweg tussen Gelrestraat en de Rozenoordbrug Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:2013/21355

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

  • dat er diverse bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden in de Zuid-as;

  • dat voor deze bouwwerkzaamheden speciaal een bouwweg is aangelegd;

  • dat deze bouwweg een combinatie bouwweg is voor de werkzaamheden aan de Kop Zuid-as uitbreiding ROC en een hotel en bouwwerkzaamheden bij de Gaasterlandstraat en OV Saal uitbreiding spoor Amstel;

  • dat deze bouwweg veel gebruikt wordt door bouwverkeer;

  • dat deze bouwweg vanaf de Gelrestraat te bereiken is;

  • dat aan de westzijde van de Gelrestraat veel winkels gelegen zijn;

  • dat veel klanten van deze winkels de auto’s parkeren, en gebruik maken van deze bouwweg om te keren;

  • dat hierdoor het gewone verkeer zich mengt met het bouwverkeer wat verkeersonveilig is

  • dat dit tegengegaan kan worden door hier een gelotenverklaring in beide richtingen in te stellen uitgezinderd bouwverkeer;

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersborden conform C1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, en geleiders van rij-of trekdieren of vee:

Bouwweg tussen de Gelrestraat en de Rozenoordbrug, met als onderbord uitgezonderd bouwverkeer

Namens deze,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.