Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 30228Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herstructurering School- en Talmastraat, Leerdam’

Vaststelling van het bestemminsplan "Herstructurering School- en Talmastraat, Leerdam" (NL.IMRO.0545.BPSCHOOLTALMA-VS01)

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat voor het project herstructurering School- en Talmastraat, Leerdam de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld voor de ontwikkeling sloop van 134 woningen en het hiervoor in de plaats terug bouwen van circa 85 woningen in de School- en Talmastraat in Leerdam.

Het plangebied is gelegen in Leerdam-West. Het plangebied bestaat uit de bestaande percelen van de woningen aan weerszijden van de Talmastraat en de Schoolstraat, ingeklemd tussen de Patrimoniumstraat en het Burgemeester Meesplein. Ook enkele woningen aan de zuidzijde van de Patrimoniumstraat (ter hoogte van de hoek met de Folpert van ter Leedestraat) vallen binnen het plangebied.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan niet gewijzigd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de hierbij behorende stukken, ligt met ingang van 31 oktober 2013 gedurende een termijn van zes weken, derhalve tot en met 11 december 2013 voor iedereen ter inzage op het stadskantoor van Leerdam:

Bezoekadres:

Dokter Reilinghplein 1,

4141 DA Leerdam

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, is tevens beschikbaar via de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen de volgende belanghebbenden tegen bovengenoemde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • Belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep – in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt dat niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Op bovengenoemd besluite is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Indien een belanghebbende beroep tegen het besluit indient:

  • a. moeten de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

  • b. wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en

  • c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

De Crisis- en Herstelwet is raadpleegbaar op www.overheid.nl. Indien u vragen heeft dan kunt contact opnemen met mevrouw A. Siesling, tel. 0345-636215, van de Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Leerdam.

Leerdam, 30 oktober 2013