Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 29447Ruimtelijke plannen

Logo Boarnsterhim
Vaststelling bestemmingsplan ‘Midsbuorren 36 te Warten’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2013 heeft besloten het bestemmingsplan “Midsbuorren 36 te Warten” vast te stellen.

Het bestemmingsplan vloeit voort uit de actualisatie van bestemmingsplannen van Boarnsterhim en heeft betrekking op het perceel Midsbuorren 36 te Warten en heeft een conserverend karakter. In het bestemmingsplan wordt de huidige, feitelijke functie in het plangebied vastgelegd. Het perceel wordt derhalve als “Wonen” inbestemd.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Midsbuorren 36 te Warten”, het raadsbesluit en het besluit Hogere waarde ligt met ingang van woensdag 30 oktober 2013 tot en met dinsdag 10 december 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0055.BPMidsbuorren36-VA01

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen dit besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan;

  • belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend;

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de termijn naast het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor vragen kunt u bij contact opnemen met mevrouw T.C. Buma van de afdeling Beleidsontwikkeling en Projecten op telefoonnummer 0566 – 629 319 (dinsdag en woensdag).