Logo Borger-OdoornCorsanr. 13.22523

Verkeersbesluit 30km/h zone centrum Odoorn m.b.t. realisering Pleinplan Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012;

Overwegende:

Wettelijke basis:

dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen en dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 is gemandateerd aan de manager Grondgebiedszaken;

Besluitverplichting:

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Dat uit het oogpunt van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, in overeenstemming met de belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994;

Het gewenst is om:

een snelheidsregime van 30km/h (zonaal) in te stellen voor het centrum van Odoorn, in casu de Boshoflaan en een gedeelte van de Hoofdstraat, die deel uit maken van het zogenaamde “Pleinplan Odoorn”;

Motivering:

dat landelijk op basis van “Duurzaam Veilig” beleid wordt gevoerd om woonwijken in te richten als 30 km-zones. De gemeente Borger-Odoorn handelt in overeenstemming met dat beleid met dien verstande dat op grond van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is afgesproken, dat de daadwerkelijke vaststelling van onder andere 30 km-zones voor wegen zal plaatsvinden op het moment dat aan die wegen groot onderhoud wordt gepleegd of dat sprake is van reconstructie. In dit geval is sprake van herinrichting van het centrum van Odoorn door realisering van het zogenaamde Pleinplan Odoorn. In het centrum van Odoorn is sprake van een mengvorm van wonen, winkelen en horeca.

Het pleinplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de plaatselijke bevolking, waarbij de Vereniging van Dorpsbelangen Odoorn een trekkende rol heeft vervuld. In de voorbereiding is met de bevolking afgesproken, dat na realisering van het pleinplan voor het plangebied het 30km- regime zal worden ingevoerd, dat ook door de bevolking zelf wenselijk werd geacht. De inrichting en bebording daarvan is gepresenteerd in de voorbereidingen van het pleinplan, waarbij sprake was van breed draagvlak. Het besluit voldoet hiermee ook aan eisen van zorgvuldige voorbereiding. Met invoering en mede door wijze van inrichting wil de gemeente de snelheid van het autoverkeer omlaag brengen zodat de centrumfunctie wordt benadrukt. Op deze manier wordt de veiligheid op de weg verzekerd en worden weggebruikers en passagiers beschermd;

Overleg:

dat in overeenstemming met artikel 24 BABW overleg is gepleegd in het reguliere verkeersoverleg van 27 november 2012, met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie regio Noord-Nederland. De politie stemt in met het verkeersbesluit en de wijze van uitvoering daarvan;

BESLUIT :

  • 1.een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen op de wegen Hoofdstraat en Boshoflaan, voor zover deel uitmakende van het centrum van Odoorn conform het “Pleinplan Odoorn”, door plaatsing van borden A01 conform bijlage I van het RVV1990 en dit zonaal toe te passen;

  • 2.dit uit te voeren in overeenstemming met de bij dit besluit horende en gevoegde tekening “Verkeersbesluit Invoering 30km-zone Hoofdstraat/Boshoflaan te Odoorn” (bijlage Corsanr. 13.20073).

Exloo, 15 oktober 2013.

Namens deze,

De Manager Grondgebiedszaken,

L.J. Luijben.

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt direct in werking na bekendmaking ervan; inmiddels is vooruitlopend op formele vaststelling al tot bebording overgegaan. Dit werd verantwoord geacht in verband met het brede draagvlak en in verband met de omstandigheid, dat het Pleinplan al grotendeels is gerealiseerd.

Bezwaar

Op grond van de Awb kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • a.naam en adres;

  • b.de dagtekening;

  • c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (‘Verkeersbesluit 30 km zone Pleinplan Odoorn”);

  • d.de gronden van bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland vestiging Assen een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven