Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2013, 28701Ruimtelijke plannen

Logo Franekeradeel
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Dongjum – Herstructurering Dongjum oost’, Franederadeel

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 3 oktober 2013 het bestemmingsplan “Dongjum – Herstructurering Dongjum oost” gewijzigd vastgesteld.

In het oosten van het dorp Dongjum, ten noorden van de Dorpsstraat en rondom het oostelijke deel van de Noorderstraat staat een herontwikkeling op de planning. Op deze locatie staan een aantal woningen van woningbouwcorporatie Wonen Noordwest-Friesland. De woningbouwcorporatie heeft het voornemen om deze woningen te slopen en om de locatie in samenwerking met de gemeente Franekeradeel te herontwikkelen. De herontwikkeling omvat de sloop van 15 woningen en het oprichten van 8 half-vrijstaande woningen. Daarbij worden ook wijzigingen in de infrastructuur aangebracht en worden groenvoorzieningen toegevoegd. De woningbouw wordt ontwikkeld door de woningbouwcorporatie. De openbare ruimte wordt ontwikkeld door de gemeente Franekeradeel.

De wijzigingen gaan over:

  • een aantal bouwvlakken en woonbestemmingen die in de ontwerpfase niet helemaal goed zijn ingetekend. Dit is nu hersteld;

  • de aanleg van 10 parkeerplaatsen aan de Marten Anemastraat. Deze 10 parkeerplaatsen zijn gedeeltelijk op het perceel Dorpsstraat 21 geprojecteerd. De eigenaar wordt gecompenseerd met een strook grond aan de oostzijde van zijn perceel. De woonbestemming van deze omwonende is daarom aangepast. Ook vindt een mutatie plaats ten behoeve van de verkeersbestemming.

Het zogenoemde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPDONHERSNSTR2013-VAS1

Heeft u vragen?

Voor informatie over het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

U kunt het bestemmingsplan bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 17 oktober tot en met 27 november 2013 ligt het bestemmingsplan voor u klaar.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.franekeradeel.nl .

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 27 november 2013. U kunt alleen in beroep gaan als:

  • u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend,

  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. U hoort bij deze categorie als u bezwaar hebt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, en

  • u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.