Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 28645Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 30 september 2013, met kenmerk 00.016.255, inzake verlening van de vergunning tot het organiseren van een totalisator

Op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleent de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan Sportech Racing B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd in ’s Gravenhage (hierna: de vergunninghouder), de vergunning tot het organiseren van een totalisator voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

A. Bestuursstructuur

 • A.1 De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat Sportech Plc, een public listed company naar Brits recht gevestigd in Londen, of een 100%-dochter vennootschap van Sportech Plc de enige aandeelhouder van de vergunninghouder is. De vergunninghouder stelt de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis indien niet langer aan deze voorwaarde wordt voldaan.

 • A.2 De vergunninghouder is verplicht de totalisator aan te bieden met inachtneming van de volgende statuten en reglementen:

  • de statuten van de vergunninghouder geldend op 30 september 2013;

  • het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement zoals goedgekeurd op 30 september 2013.

 • A.3 De Kansspelautoriteit kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot de reglementen. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

B. Aangeboden kansspel

 • B.1 De vergunninghouder mag uitsluitend een totalisator organiseren in de zin van artikel 23 van de wet, waarbij uitsluitend gewed kan worden op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen:

  • die in Nederland worden gehouden onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (hierna: de NDR), gevestigd te Wassenaar met KvK-nummer 27298027, en

  • die in het buitenland worden gehouden onder auspiciën van een daartoe in het betrokken land aangewezen officiële organisatie.

 • B.2 De raad van bestuur kan, de NDR gehoord, regels stellen betreffende de jurering en de dopingcontrole op de banen. Het is de vergunninghouder niet toegestaan de totalisator te organiseren op banen waar jurering en dopingcontrole niet overeenkomstig die regels plaatsvinden.

 • B.3 De vergunninghouder mag bij weddenschappen de inzetten ten behoeve van het voor prijzen bestemde bedrag samenvoegen:

  • tot een ‘lokale pool’, gevormd door inzetten gedaan bij de vergunninghouder;

  • tot een ‘common pool’ gevormd door de inzetten gedaan bij de vergunninghouder en bij andere (buitenlandse) aanbieders van weddenschappen.

 • B.4 De vergunninghouder mag de weddenschappen aanbieden langs direct elektronische weg en door middel van fysieke verkooplocaties (banen, wedkantoren, verkooppunten, wed cafés, speelcasino’s en speelautomatenhallen) in Nederland. Voor de wedkantoren, wedcafés, speelcasino’s en speelautomatenhallen geldt een maximum van 100 locaties totaal.

 • B.5 De vergunning mag geen inzet per weddenschap accepteren die hoger zijn dan:

  • 1.000 euro voor de meervoudige weddenschappen, zoals bijvoorbeeld: ‘Trio’, ‘Kwartet’, ‘V75’, ‘V65’, ‘V5’, en ‘V3’;

  • 250 euro voor enkelvoudige weddenschappen: Winnend en Plaats.

 • B.6 De raad van bestuur kan een andere rechtspersoon dan de NDR aanwijzen voor de toepassing van dit artikel.

C. Afdrachten

 • C.1 De vergunninghouder is verplicht een percentage in te houden van 2,5% van de totale inzetten van de afgesloten weddenschappen vóór de verdeling van de prijzen aan de winnaars.

 • C.2 De vergunninghouder is verplicht het bedrag gevormd door het ingehouden percentage binnen één maand na afloop van elke kalendermaand af te dragen aan de NDR. Het doel van deze afdracht is het verbeteren van de draf- en rensport.

 • C.3 De vergunninghouder is verplicht na het verschijnen van de in punt F.4 bedoelde jaarrekening een definitieve afrekening te doen plaatsvinden.

 • C.4 Indien het verschil tussen het aan de NDR toekomende bedrag volgens de vastgestelde jaarrekening en de op het desbetreffende kalenderjaar betrekking hebbende maandafdrachten ingevolge punt C.2 positief is, draagt de vergunninghouder het aan de NDR toekomende bedrag binnen vier weken na de vaststelling van de jaarrekening aan de NDR af.

 • C.5 Indien het verschil, bedoeld in punt C.4, negatief is, houdt de vergunninghouder het van de NDR te vorderen bedrag in op de afdracht over het eerste kwartaal volgende op het in punt C.4 bedoelde kalenderjaar.

 • C.6 De NDR verantwoordt jaarlijks aan de vergunninghouder de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de bedragen, aan hen door de vergunninghouder afgedragen. Teneinde het doel van deze afdracht – genoemd in punt C.2 – te waarborgen, is de NDR gehouden aan Sportech te rapporteren over de wijze waarop deze gelden worden besteed aan de draf- en rensport. De vergunninghouder doet hierover verslag aan de Kansspelautoriteit. Tevens is Sportech verplicht om de rapportage van de NDR over de wijze waarop de NDR haar financiële situatie gaat verbeteren onverwijld ter beschikking te stellen aan de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit dient uiterlijk 31 januari 2014 in het bezit te zijn van deze rapportage en aan de Kansspelautoriteit moet tussentijds worden gerapporteerd over de uitvoering daarvan.

 • C.7 De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend.

D. Bescherming van consumenten

 • D.1 De vergunninghouder mag geen personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als een minderjarige een prijs wint, is de vergunninghouder verplicht deze deelneming buiten beschouwing te laten.

 • D.2 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.

 • D.3 De vergunninghouder is verplicht op alle aankondigingen en publicaties, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk te vermelden:

  • zijn naam en het (e-mail)adres, website en/of telefoonnummer waarop inlichtingen verkrijgbaar zijn;

  • het kenmerk en de datum van deze vergunning en dat deze door de Kansspelautoriteit is afgegeven, en

  • of de kansspelbelasting wordt afgedragen door de vergunninghouder of door de winnaar(s).

 • D.4 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de wedstrijden de nodige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de uitslag.

 • D.5 De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van kansspelbelasting) na iedere wedstrijd zo spoedig mogelijk aan de winnaar(s) uit te keren. Niet-opgeëiste prijzen moeten gedurende een jaar na de wedstrijd ter beschikking van de winnaars gehouden worden.

 • D.6 De vergunninghouder is verplicht de onmatige deelneming aan de totalisator, zowel langs direct elektronische weg als via fysieke verkooplocaties, zoveel mogelijk te voorkomen,.

 • D.7 De vergunninghouder mag geen geldleningen verstrekken aan spelers.

E. Toezicht en controle

 • E.1 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door PricewaterhouseCoopers.

 • E.2 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar de rapportages met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring en periodieke controle als bedoeld in punt E.1 aan de Kansspelautoriteit te zenden.

F. Rapportage en verslaglegging

 • F.1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.

 • F.2 De vergunninghouder is verplicht een jaarrekening en een jaarverslag op te stellen die voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. De Kansspelautoriteit kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag.

 • F.3 De vergunninghouder is verplicht een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de jaarrekening en de naleving van de vergunningsvoorschriften te laten onderzoeken en de uitslag van dit onderzoek te laten weergeven in een verslag en een verklaring als bedoeld in het vierde en het vijfde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • F.4 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening met het verslag en de goedkeurende verklaring bedoeld in punt F.3 aan de Kansspelautoriteit en de NDR te zenden.

G. Overig

 • G.1 De vergunninghouder is verplicht illegale weddenschappen op de uitslagen van harddraverijen en paardenrennen, inclusief het aanbieden daarvan en het bemiddelen daartoe, zoveel mogelijk tegen te gaan. De vergunninghouder is verplicht in het jaarverslag melding te doen van zijn bevindingen en inspanningen op dit gebied.

 • G.2 Deze vergunning zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 • G.3 Deze vergunning wordt aangehaald als: Vergunning Totalisator 2013/2014.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, J.J.H. Suyver Voorzitter

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • Een kopie van de beslissing;

 • De gronden van uw bezwaar;

 • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.