Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 28454Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen zonaal parkeerverbod en instellen parkeerstroken op de Keetenweg te Stavenisse.

2013025140

Betreft: - Instellen zonaal parkeerverbod (E01 RVV 1990) op de Keetenweg te Stavenisse;

-instellen van parkeerstroken (E08 RVV 1990).

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Keetenweg te Stavenisse een erftoegangsweg B is met een breedte van 3,00 m;

 • -dat deze weg gelegen is binnen de zone 60 km per uur;

 • -dat op het doodlopende gedeelte van deze weg in 2005 aan de zuidzijde een parkeerverbod is ingesteld, aangegeven met borden E01 (RVV 1990);

 • -dat er in het zomerseizoen aan weerszijden van de weg in de berm wordt geparkeerd;

 • -dat daardoor de doorgang voor het overige verkeer wordt bemoeilijkt;

 • -dat dit vooral problemen oplevert voor de hulpdiensten, o.a. in verband met de bereikbaarheid van de camping;

 • -dat de dijk door het waterschap wordt verpacht voor hooien;

 • -dat bij maaiwerkzaamheden op de dijk schade door wegspringende stenen kan ontstaan aan de langs de dijkzijde van de Keetenweg geparkeerde auto’s;

 • -dat het gewenst is om op het betreffende gedeelte van de Keetenweg het parkeren te reguleren;

 • -dat het daarom gewenst is om op dit weggedeelte een zonaal parkeerverbod in te stellen;

 • -dat het daarbij gewenst is om langs de zuidzijde van dit gedeelte van de Keetenweg een parkeerstrook in de berm aan te leggen;

 • -dat hierover overleg is gepleegd met de eigenaar van de camping en met de bewoner van huisnummer 8;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 05-09-2013);

besluit:

 • -tot het intrekken van het parkeerverbod aan de zuidzijde van de Keetenweg te Stavenisse, zoals ingesteld met het verkeersbesluit van 26 augustus 2005, nummer 2005/10190, en door het verwijderen van de borden E01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het instellen van een zonaal parkeerverbod op de Keetenweg, tussen de Piersweg en camping Het Oude Dorp te Stavenisse, door het plaatsen van borden E01zb en E01ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het instellen van parkeerstroken in de zuidelijke berm van de Keetenweg, door het aanbrengen van een halfverharding in deze berm en door het plaatsen van borden E08, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening.

Middelburg, 27 september 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen