Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2013, 28306Overig

Uitnodiging benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad

De algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad maakt bekend dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, zevende lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie juncto artikel 9, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 24 september 1959 (Stb. 343) advies heeft gevraagd over de vraag of er grond bestaat wijziging aan te brengen in de aanwijzing van organisaties welke gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad, alsmede over het aantal leden dat elk van de aan te wijzen organisaties mag benoemen, zulks in verband met de op 1 april 2014 aanvangende nieuwe zittingsperiode van de raad.

Organisaties als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, die wensen te worden aangewezen om een of meer leden van de raad te benoemen, worden uitgenodigd daarvan uiterlijk 8 november 2013 schriftelijk mededeling te doen aan de secretaris van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad, Postbus 90405, 2509 LK te Den Haag. De aanwijzing voor het verlangde aantal zetels zal geschieden in overeenstemming met de Verordening representativiteit organisaties van de raad, welke onder meer de criteria bevat om van organisaties van ondernemers en van werknemers de representativiteit te bepalen ten behoeve van de samenstelling van publiekrechtelijke colleges op centraal niveau.