Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2013, 27915Ruimtelijke plannen

Logo Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Klooster Lidlum’, Franekeradeel

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel brengen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Klooster Lidlum” als ontwerp in procedure.

In Klooster Lidlum, op circa 200 meter ten oosten van Oosterbierum, ligt een gebied ter grootte van ongeveer acht hectare waarbinnen zich drie bedrijven bevinden. Het gebied wordt begrensd door de Lidlumerwei en de Mûntsewei. Op dit moment ligt het bedrijvencluster binnen de grenzen van het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied uit 2003. De locatie hoort echter qua uitstraling en bebouwing niet thuis binnen een bestemmingsplan voor het buitengebied. In het kader van de wettelijke actualisatieplicht voor bestemmingsplannen wordt daarom een apart bestemmingsplan gemaakt voor deze bedrijvenlocatie, waarbinnen voor de bestaande bedrijven ruimte zal zijn om hun bedrijvigheid te kunnen door-ontwikkelen binnen de daarvoor aangewezen bestemmingsgrenzen.

Het zogenoemde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPOSBBEDRLIDL2013-ONT1 .

Heeft u vragen?

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 3 oktober 2013 tot en met 13 november 2013 ligt het bestemmingsplan voor u klaar.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.franekeradeel.nl .

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?

Dan kunt u uw mening geven. Wij noemen dat een zienswijze. U leest hierna hoe een zienswijze kunt geven.

Doet u dat vóór 14 november 2013. U kunt op twee manieren reageren:

  • in een brief;

  • in een gesprek.

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die het bestemmingsplan behandelt (14-0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.

Na beoordeling van eventuele zienswijzen zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Met een publicatie in de Franeker Courant, de Staatscourant en op onze website (www.franekeradeel.nl ) brengen wij u tegen die tijd op de hoogte. U kunt alleen beroep instellen tegen de mogelijke vaststelling van het bestemmingsplan, als u een zienswijze heeft gegeven over het ontwerpbestemmingsplan.