Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2013, 27737Ruimtelijke plannen

Logo Bloemendaal
Bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2–4’ vastgesteld, Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2-4’ heeft vastgesteld.

Het plan omvat de twee percelen Van Verschuer Brantslaan 2 en 4. Het is een conserverend plan en bestemt de huidige bebouwing die aanwezig is.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 4 oktober t/m 14 november 2013 ter inzage. De stukken kunnen in die periode van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Wonen aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen tegen het bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2-4’. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl .

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden, voordat op het beroep is beslist.