Logo Baarle-Nassau
Gedeeltelijke herleving vaststellingsbesluit bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Oosflank, Baarle-Nassau

Op 21 november 2011 heeft de raad van de gemeente Baarle-Nassau het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Oostflank vastgesteld.

Op 20 december 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing ex artikel 3:8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening gegeven ten aanzien van dit vastgestelde bestemmingsplan.

Op 6 januari 2012 is het raadsbesluit van 21 november 2011 alsmede het aanwijzingsbesluit van 20 december 2011 bekendgemaakt.

Op 18 september 2012 hebben gedeputeerde staten hun besluit van 20 december 2011 gedeeltelijk ingetrokken.

Op 12 oktober 2012 is dat intrekkingsbesluit bekendgemaakt.

Op 18 september 2013 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing genomen op de beroepen die zijn ingediend tegen het resterende deel van het aanwijzingsbesluit. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het aanwijzingsbesluit van 20 december 2011 voor een aantal percelen/onderdelen vernietigd. Dat betekent dat daarmee het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan LOG Oostflank alsnog voor die percelen/onderdelen waarvan de aanwijzing is vernietigd, bekendgemaakt kan worden.

Gelet op de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 18 september 2013 maken burgemeester en wethouders ter voldoening aan artikel 3.8 van de wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad in zijn vergadering van 21 november 2011 heeft besloten het bestemmingsplan LOG Oostflank vast te stellen voor de volgende percelen/onderwerpen:

  • 1. De bestemming ‘Bedrijf, inclusief de aanduiding ‘bedrijfswoning’ en eventuele overige aanduidingen op het adres Oordeel-Heikant 8;

  • 2. De aanuiding ‘zw – zorgwoning’ op het adres Oordeelsestraat 15a;

  • 3. Artikel 10.5.1 ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid voor de omzetting van de bestemming ‘Sport-manege naar Wonen’.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State d.d. 18 september 2013 en het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit van 20 december 2011 liggen vanaf 8 oktober 2013 tot en met 18 november 2013 voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn van 6 weken kan een beroepschrift worden ingediend tegen het, door de gedeeltelijke vernietiging van het aanwijzingsbesluit, alsnog voor een deel vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend.

  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

  • die beroep in willen stellen tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad bij de vaststelling zijn aangebracht.

Volledigheidshalve wordt gemeld dat het instellen van beroep alleen mogelijk is voor wat betreft de adressen c.q. onderwerpen die hiervoor zijn genoemd.

Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het besluit tot vaststelling voor wat betreft de adressen c.q. onderwerpen die in deze publicatie zijn genoemd, treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Baarle-Nassau, 4 oktober 2013

Naar boven