Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2013, 27365Ruimtelijke plannen

Logo Heerlen
Vastgesteld bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid en bijbehorende omgevingsvergunning, Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 3 oktober 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het op 10 september 2013 door de raad gewijzigd, ten opzichte van het ontwerp, vastgestelde bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid (NL.IMRO.0917.BP030505W000001-0401), het daarbij behorende vaststellingsbesluit en de door het burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2013 afgegeven, aanverwante omgevingsvergunning. De raad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro.

Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten op de aanvraag om omgevingsvergunning en het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft als gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.

Het project ziet op de herontwikkeling van winkelcentrum de Plu en de directe omgeving. Dit gebeurt onder meer door realisatie van woningen, het nieuwe stadskantoor, detailhandel en overige binnenstedelijke functies zoals horeca. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Schinkelstraat aan de noordzijde, de Honigmanstraat aan de oostzijde, de Promenade aan de zuidzijde en de Geerstraat aan de westzijde.

Het bestemmingsplan is, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen hebben betrekking op

 • Het toekennen van een separate bestemming voor panden die niet in de ontwikkeling zijn opgenomen;

 • Het verlagen van de maximale bouwhoogten;

 • Het verwijderen van een verkeersbestemming;

 • Het toekennen van een vaste aanduiding voor woningbouwmogelijkheden;

 • Een gewijzigd programma naar:

  • max 7.000 m2 stadskantoor;

  • max 18.350 m2 retail;

  • max 1.150 m2 aan leisure/horeca en dienstverlening;

  • max 30 woningen.

 • Het schrappen van flexibiliteitsregels uit de artikelen 3.5 en 9 van de regels;

 • Het niet toelaten van ondergrondse winkelruimten.

De wijzingen worden uitgebreid omschreven in het “Overzicht van wijzigingen” dat is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

De omgevingsvergunning is gewijzigd afgegeven ten opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 3 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Het bestemmingsplan (inclusief de bronbestanden) kan tevens digitaal worden ingezien op de gemeentelijke website, via de pagina www.ruimtelijkeplannen.heerlen.nl. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van de ter inzage gelegde ontwerpbesluiten kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, dan wel belanghebbenden die getroffen worden door de gewijzigde vaststelling, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, beroep instellen bij de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de omgevingsvergunning treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vergt, kan de belanghebbende die beroep heeft ingesteld, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het (gecoördineerde) besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke bezwaren zij hebben tegen het besluit.

Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Cremers van de afdeling Stadsplanning (tel.nr. 14045). Bij vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer Extra van de afdeling publiekszaken (tel.nr. 14045).

Deze bekendmaking is een rectificatie van de d.d. 25 september 2013 gepubliceerde bekendmaking.