Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 26343Overig

Voornemen een projectMER op te stellen voor ZuidasDok, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt het voornemen bekend om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.

Wat is ZuidasDok?

Project ZuidasDok levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad en zorgt voor een stevige impuls voor Zuidas in Amsterdam om zich verder te ontwikkelen als internationale toplocatie en hoogwaardig stedelijk gebied. Dit wordt onder andere bereikt door het verbreden van de A10 van het knooppunt De Nieuwe Meer tot en met knooppunt Amstel met extra rijstroken en het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van Zuidas. Station Amsterdam Zuid wordt aangepast, zodat het de groei van het reizigersaantal in de toekomst aankan, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De projectorganisatie ZuidasDok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Structuurvisie vastgesteld

Op 9 juli 2012 hebben het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland de Voorkeursbeslissing ZuidasDok genomen. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst en Structuurvisie ZuidasDok. Hiermee is de verkenningsfase afgerond. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

  • De A10 wordt uitgebreid met extra rijstroken over een lengte van ruim vijf kilometer tussen en met inbegrip van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

  • Ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas wordt de A10 ondergronds gebracht. Hierdoor ontstaat ruimte voor een toplocatie met woningen, winkels en bedrijven.

  • De stad wordt versterkt door de vrijkomende ruimte boven de autotunnels in te richten en ruimte te bieden aan het snelst groeiende station van Nederland.

  • De terminal voor het openbaar vervoer met het trein-/metrostation wordt zodanig aangepakt en uitgebreid dat deze de groei van het reizigersaantal aankan.

  • Het stedelijk en regionaal openbaar vervoer wordt ingepast als onderdeel van de vernieuwde terminal voor het openbaar vervoer, zodat een efficiënte overstap van en naar het trein-/metrostation mogelijk wordt.

  • Bij Diemen Zuid worden keervoorzieningen aangelegd voor binnenlandse hogesnelheidstreinen.

  • Ruimtereservering voor een extra perron.

In het kader van de verkenningsfase zijn de Structuurvisie ZuidasDok, de planMER ZuidasDok en andere projectdocumenten opgesteld. Deze kunt u downloaden op de website www.zuidasdok.nl . Als u geen internet heeft, kunt u de stukken opvragen bij projectorganisatie ZuidasDok: 020 – 333 99 30.

Waarom een projectMER?

In de huidige fase van het project – de planuitwerkingsfase – wordt een projectMER opgesteld. Hierin worden de milieueffecten van de uit te werken voorkeursbeslissing in kaart gebracht.

Deze projectMER heeft betrekking op de volgende besluiten:

Voor de aanpassingen van de A10 Zuid wordt een procedure op grond van de Tracéwet doorlopen, resulterend in de vaststelling van een Tracébesluit door de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Gemeenteraad van Amsterdam bereidt een bestemmingsplan voor op grond van de Wet ruimtelijke ordening, dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van de OV-terminal en de inrichting van de openbare ruimte.

Hoe kunt u reageren op het voornemen?

De omgeving speelt een grote rol in de wijze waarop ZuidasDok gerealiseerd wordt. Tijdens de uitvoering moet er zo min mogelijk hinder zijn voor openbaar vervoer, wegverkeer en voetgangers/fietsers. Daarom is projectorganisatie ZuidasDok, naast de formele momenten, voortdurend in contact met omgevingsgroepen over wensen, kaders en veranderingen.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op het voornemen een projectMER op te stellen. Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten?

  • Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking?

  • Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces?

U kunt online reageren via het reactieformulier op www.centrumpp.nl . Een directe link naar deze site vindt u op www.zuidasdok.nl . Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

In het kader van de milieueffectrapportage-procedure is de eerste stap het opstellen van een Advies Reikwijdte en Detailniveau. Hierin wordt aangegeven welke milieuinformatie de projectMER dient te bevatten en hoe de projectMER moet worden opgezet. Wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de Commissie voor de milieueffectrapportage worden in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen.

Mede op basis van de zienswijzen en adviezen op dit voornemen wordt een definitief Advies Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Als u een zienswijze heeft ingediend op deze kennisgeving, wordt u hierover verder geïnformeerd.

Vervolgens worden het ontwerpTracébesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de projectMER opgesteld en ter inzage gelegd (voorzien in 2015). Eenieder kan dan een zienswijze naar voren brengen. Daarna worden het Tracébesluit en het bestemmingsplan vastgesteld (voorzien in 2016).

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.zuidasdok.nl . Voor vragen kunt u contact opnemen met projectorganisatie ZuidasDok, telefoon 020 – 333 99 30, e-mail info@zuidasdok.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 – 456 80 16.