Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2013, 26083Verkeersbesluiten

Logo LeiderdorpVerkeersbesluit tot instellen vrachtwagenverbod UITGEZONDERD BESTEMMINGSVERKEER OP DE VRONKENLAAN/VAN POELGEESTLAAN/LAAN VAN OUDERZORG EN VAN DER VALK BOUMANWEG

2013i01227

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

namens dezen het hoofd van de afdeling Beleid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat in 2009 door het college en de gemeenteraad een beleidsplan is vastgesteld met betrekking tot de verkeersafwikkeling in Leiderdorp, het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP);

- dat in 2012 door het college en de gemeenteraad een uitvoeringsplan voor het IVVP is vastgesteld;

- dat met dit besluit uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsplan IVVP;

- dat in dit IVVP ook een verdere uitwerking wordt gegeven aan het landelijke verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig voor het onderverdelen van het wegennet in stroomwegen, ontsluitingswegen en erftoegangswegen;

- dat het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen met letsel als wel met uitsluitend materiele schade te verminderen;

- dat als instrument hiertoe de snelheid voor gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd in de bebouwde omgeving door het instellen van zogenaamde verblijfsgebieden;

- dat straten en wegen in een verblijfsgebied zoveel mogelijk worden ingericht als erftoegangswegen met een maximumsnelheid voor het gemotoriseerd verkeer van 30 km/u;

- dat deze wegen zodanig worden ingericht dat dit gemotoriseerd verkeer redelijkerwijs ook niet harder kan rijden dan deze snelheid;

- dat de Van der Valk Boumanweg in het IVVP staat aangegeven als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/u;

- dat op 23 april 2013 door het college een besluit is genomen tot het aanwijzen van een deel van de Vronkenlaan, de Laan van Ouderzorg en de Van Poelgeestlaan als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u;

- dat op 8 februari 2000 het besluit is genomen tot instellen van éénrichtingsverkeer op de Van der Valk Boumanweg in de richting van Laan van Ouderzorg naar Zijldijk voor het betreffende deel van de Van der Valk Boumanweg;

- dat de Van der Valk Boumanweg onderdeel is van een route naar de bedrijven aan De Baanderij en het in Leiden gelegen bedrijventerrein De Waard;

- dat op de Van der Valk Boumanweg tussen de Laan van Ouderzorg en de Zijldijk reeds een vrachtwagenverbod is ingesteld;

- dat uit verkeerstellingen is gebleken dat dit verbod niet helemaal wordt nageleefd;dat vrachtvrachtverkeer dat, op weg naar De Baanderij of De Waard, bij het voor hen gesloten deel van de Van der Valk Boumanweg komt, kiest voor de route Laan van Ouderzorg/Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan;

- dat langs deze route drie basisscholen zijn gelegen waarvan de kinderen ook per fiets naar school gaan;

- dat langs deze route geen vrijliggende fietspaden zijn;

- dat langs de route Laan van Ouderzorg/Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan veel mensen wonen waarvan de huizen dicht tegen de weg aanliggen;dat het niet wenselijk is dat vrachtwagens gebruikmaken van erftoegangswegen;

- dat het gezien het bovenstaande logisch is om een vrachtwagenverbod in te stellen voor de Vronkenlaan/Van Poelgeestlaan/Laan van Ouderzorg en de Van der Valk Boumanweg;

- dat de luchtkwaliteit en de leefbaarheid langs deze route met vrachtwagenverbod aanzienlijk verbetert;

- dat met het vrachtwagenverbod de veiligheid op deze route verbetert;

- dat vrachtverkeer tussen de Leiderdorpse Brug en de De Baanderij bij voorkeur gebruik dient te maken van de route Persant Snoepweg/Provincialeweg N446/Oude Spoorbaan;dat hierdoor het percentage vrachtverkeer op de Persant -Snoepweg/Engelendaal/Provincialeweg N446 en Oude Spoorbaan toeneemt;

- dat vrachtverkeer met een bestemming binnen de zone met het vrachtwagenverbod is toegestaan;dat het vrachtwagenverbod moeilijk te handhaven is omdat bestemmingsverkeer is toegestaan;

- dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren voor de weggebruikers;

- dat genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 29 januari 2013 is gemandateerd aan de coördinator cluster ruimte van de afdeBeleid:e

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de politie Hollands Midden van het District Rijn- en Veenstreek, de heer L.J. Versteege en dat er negatief is geadviseerd, zie bijlage.

BESLUIT

  • 1. het verkeersbesluit van 13 mei/1 juli 1997 in te trekken en daarmee het vrachtwagenverbod op dit deel van de Van der Valk Boumanweg op te heffen;

  • 2.om een vrachtwagenverbod, uitgezonderd bestemmingsverkeer, in te stellen op de Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan, Laan van Ouderzorg en de totale Van der Valk Boumanweg. Om hiertoe aan het begin van genoemde wegen bord C07 RVV 1990 + onderbord OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer) te plaatsen conform bijgevoegde tekening;

  • 3.om op de toe leidende wegen vooraanduidingsborden L10 RVV 1990 te plaatsen conform bijgevoegde tekening;

  • 4.om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en het Leiderdorps Weekblad;

  • 5.om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp;

  • 6.om een afschrift te zenden aan de politie Hollands-Midden, district Rijn- en Veenstreek in de persoon van L.J. Versteege;

Leiderdorp, 10 september 2013

Namens deze, J. Boot
Coordinator cluster Ruimte, afdeling Beleid

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis te Leiderdorp, gevestigd aan Willem Alexanderlaan 1. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.