Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneStaatscourant 2013, 25909Verkeersbesluiten

Logo DeurneHet fysiek afsluiten parkeerterreinen achter het Vennekeshof te Deurne voor doorgaand autoverkeer

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEURNE:

overwegende dat:

Het Vennekeshof in eigendom en beheer is bij de gemeente Deurne en is gelegen binnen de bebouwde kom in de gemeente Deurne;  

door de bewoners een verzoek is ingediend voor het afsluiten van de parkeerterreinen achter het Vennekeshof voor het doorgaand autoverkeer.  

de weggebruikers en passagiers worden beschermd en de weg in stand wordt gehouden en het gebruik ervan wordt gewaarborgd (algemene bepalingen artikel 2.1b,c);  de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt voorkomen of beperkt (algemene bepalingen artikel 2.2a);  

overleg heeft plaatsgevonden met de politie DAS en deze positief heeft geadviseerd.  

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de bepalingen in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer  

b e s l u i t e n :

door het plaatsen van afneembare palen en de verkeersbord modelnr.  L8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de parkeerterreinen achter het Vennekeshof fysiek af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. 

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Mededeling:

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.