Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 25695Verkeersbesluiten

Logo Borger-OdoornVerkeersbesluit opheffen geslotenverklaring landbouwverkeer op de N-374 wegvak Borger-Buinen

Doc.: 13.16427

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

Gelet op:

•de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende:

 • dat de gemeente Borger-Odoorn de provincie Drenthe heeft verzocht om op de N-374 voor wat betreft het gedeelte tussen Borger en Buinen (N-374) landbouwverkeer toe te staan;

 • dat de provincie dat verzoek honoreert, maar dat is gebleken, dat de gemeente Borger-Odoorn ook zelf een aanvullend verkeersbesluit moet vaststellen voor het weggedeelte rotonde De Baander tot aan het bord einde bebouwde kom, omdat dit deel in beheer is bij de gemeente en daarover dus bevoegd gezag is;

 • dat de gemeente zich aansluit bij de overwegingen van de provincie;

 • dat in die zin de redenen van de maatregel zijn:

  • -dat de parallelweg (Buinerstraat en Borgerderstraat) te krap gedimensioneerd is voor hedendaags breed en zwaar landbouwverkeer;

  • -dat het landbouwverkeer met moeite op de parallelweg kan komen via de rotonde bij De Baander in Borger;

  • -dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid een gezamenlijk gebruik van de parallelweg door landbouwverkeer en fietsverkeer/voetgangers niet gewenst is;

 • dat de N-374 oorspronkelijk een autoweg 100 km/h was met gedeeltelijk ongelijkvloerse aansluitingen;

 • dat de N-374 niet meer voldeed aan de basiskenmerken wegontwerp van een dergelijke stroomweg;

 • dat de N-374 nu een provinciale ontsluitingsweg is met een maximumsnelheid van 80 km/h;

 • dat de N-374 tussen rotonde De Baander en Stadskanaal in beide richtingen tot dusverre een geslotenverklaring heeft voor langzaam verkeer;

 • dat bij verkeersbesluit in het Provinciaal Blad nummer 30 2009, kenmerk 35/RO/2009011085 o.a. is besloten dat de N-374 deel Borger-Stadskanaal gesloten is voor langzaam verkeer;

 • dat de N-374 een parallelweg heeft voor het deel Borger-Buinen (Buinerstraat en Borgerderstraat);

 • dat de parallelweg in eigendom is van de gemeente Borger-Odoorn;

 • dat de rotonde aan de oostkant van Borger, tevens begin parallelweg, in eigendom en beheer is van de gemeente Borger-Odoorn;

 • dat het landbouwverkeer via de afslag N-374/Borgerderstraat-Hoofdstraat in Buinen de N-374 weer kan verlaten;

 • dat ter plaatse van de afslag Borgerderstraat-Hoofdstraat een goed gedimensioneerd linksafvlak beschikbaar is;

 • dat de N-374 vanaf de afslag Borgerderstraat-Hoofdstraat richting Stadskanaal een ander karakter krijgt (meer autoweg);

 • dat de provincie Drenthe een verkeersbesluit heeft opgesteld zodanig dat de geslotenverklaring landbouwverkeer wordt opgeheven op het deel Borger-Buinen van de N-374, dat in eigendom en beheer is van de provincie Drenthe, en dat de gemeente Borger-Odoorn blijkende uit dit document dat doet voor het kleine deel van dit wegvak dat in beheer en eigendom is van de gemeente (gedeelte rotonde tot aan het einde kombord in beide richtingen), zodat sprake is van een eenduidige situatie vanaf rotonde tot aan 1e aftakking Buinen (km paal 14);

 • dat in overeenstemming met artikel 24 BABW het overleg is gevoerd door de provincie Drenthe, mede namens de gemeente Borger-Odoorn, met (de gemachtigde van) de korpschef van de nationale politie;

 • dat de korpschef bij brief van 10 juli 2013 instemt met het verkeersbesluit met de opmerking dat na inwerkingtreding op het betreffende wegdeel landbouwverkeer mogelijk is met de consequentie dat ook brommobielen zullen zijn toegestaan;

 • dat door het hoge verschil in rijsnelheden de politie adviseert ter voorkoming van mogelijke rijongevallen tussen verschillende voertuigcategorieën, voor de aansluiting Borgerderstraat vanuit de richting Nieuw-Buinen in de rechterberm van de N-374 een extra attentiebord te plaatsen met het opschrift “landbouwverkeer op de rijbaan”;

 • dat dit adviesonderdeel zal worden uitgevoerd door de provincie Drenthe, omdat het van toepassing is voor het wegdeel dat bij haar in beheer is;

BESLUIT:

 • 1.het verkeersbord C9 van bijlage 1 van het RVV 1990 staande langs de N-374 direct aan de oostkant van de rotonde bij de kruising met De Baander, te verwijderen, waarmee de geslotenverklaring van landbouwverkeer voor de N-374 tussen genoemde rotonde en de afslag N-374/Borgerderstraat-Hoofdstraat, samen met het verkeersbesluit van de provincie Drenthe wordt ingetrokken;

 • 2.tot plaatsing van bord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 langs de N-374 direct aan de oostkant van de rotonde bij de kruising met De Baander, waarmee de geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen voor de N-374 wordt gehandhaafd.

Exloo, 30 juli 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

P.Post. M.L.J. Out.

Bijlagen:

-overzicht publicatie, terinzagelegging en mogelijkheden van bezwaar

MEDEDELINGEN

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt direct in werking na bekendmaking ervan in de Staatscourant

Terinzagelegging en publicatie

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Exloo gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer B. Haak, bereikbaar via telefoonnummer 0591-53 53 53.

Het verkeersbesluit wordt op grond van artikel 26 van het BABW gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Aanvullend wordt het verkeersbesluit geplaatst in Week in Week uit met korte titel en op de website van de gemeente met een link naar de Staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Awb kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Het bezwaarschrift moet ten minste te bevatten:

 • a.naam en adres;

 • b.de dagtekening;

 • c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit landbouwverkeer N-374 gedeelte Borger-Odoorn”);

 • d.de gronden van het bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.