Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2013, 24882Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenGemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit opheffen voorrangskruising en realiseren uitritconstructie Zuidplaslaan

 

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

daartoe bevoegd op grond van:

- artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 1.het collegebesluit van 16 maart 2010, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend;

het hoofd afdeling Ruimte,

 

gehoord de verkeersadviseur van de Politie, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gehoord voorts de eigenaar van de betreffende grond, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en die daarbij heeft aangegeven met deze maatregel in te stemmen;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Waddinxveen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen;

 

Besluit:

 

 • 1.de voorrangskruising voor gemotoriseerd verkeer op de Zuidplaslaan, ter hoogte van huisnummer 184-186 (de Plus-supermarkt), de oude rijbaan op te heffen door verwijdering van de aanwezige haaientanden, zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de “Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens”, alsook de borden B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.de nieuwe rijbaan ter hoogte van huisnummer 184-186 (de Plus-supermarkt) aansluiten op de Zuidplaslaan door middel van een uitritconstructie;

 • 3.vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

 

ten aanzien van de bestaande situatie en de aanleiding:

 • 1.door uitbreiding van het winkelcentrum is de weg langs de winkels opgeschoven in noordwestelijke richting en sluit de voorrangskruising niet langer aan;

 • 2.met het oog op de uitbreiding van de Plus-supermarkt is de bestaande kruising niet geschikt voor laad- en losverkeer;

 • 3.hierdoor komt de bestaande voorrangskruising nabij de Plus-supermarkt vanaf het 30 km/h gebied Zuidplaslaan naar de 50km/h-weg Zuidplaslaan te vervallen;

 • 4.om veiligheid op de parallelweg en de fietsoversteek te kunnen waarborgen, is een nieuwe aansluiting gewenst;

 • 5.de aansluiting op de Zuidplaslaan vormt een poortconstructie naar een 30km-zone;

 • 6.daarom wordt een uitritconstructie gerealiseerd die voldoet aan de kenmerken voor Duurzaam Veilig voor een overgang tussen een 50 km/h en een 30 km/h weg.

 

ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten:

 • 1.aan deze maatregel liggen ten grondslag de volgende verkeerskundige doelstellingen zoals weergegeven in artikel 2, lid 1, sub a en b:

  • 1.het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 2.het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

ten aanzien van de zorgvuldigheid en de afweging van belangen:

 

 • 1.dit onderwerp is behandeld door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven en die beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen;

 • 2.die personen hebben op grond van de bedoelde expertise een positief advies uitgesproken voor het uitvoeren van de aangegeven maatregel;

 • 3.tevens is het ontwerp voorgelegd aan belanghebbenden (bewonersvereniging) en zij hebben positief gereageerd;

 • 4.de aanpassingen passen binnen de opgestelde parkeerbalans zodat voldoende parkeerruimte gewaarborgd is;

 • 5.toegang tot 30 km/uur zones worden bij voorkeur vormgegeven met een poortconstructie zoals een uitrit;

 • 6.gelet daarop kan worden gesteld, dat bij de besluitvorming ter zake de gewenste zorgvuldigheid zoals opgenomen in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoegzaam in acht is genomen;

 • 7.dit besluit heeft dan ook geen onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur:

 

 • 1.dit besluit is conform het advies van de politie;

 • 2.een toelichting daarop is niet nodig;

 

Waddinxveen, 29 augustus 2013

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte

 

 

 

 

(P. van Oostveen)

 

 

 

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

 

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

 

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Publieksplein van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

 

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

 

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • 1.de adviseur van de Politie;

 • 2.afdeling voorlichting ter publicatie;

Bijlage 1: Tekening uitritconstructie

 

Verwijderen voorrangskruising

Nieuwe uitritconstructie