Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 23661Overig

Milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen Shtandart TT B.V., op de ‘Kop van de Beer’ aan de Markweg te Rotterdam-Europoort

Inspraak milieueffectrapport

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 juli 2013 het Milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen ontvangen van Shtandart TT B.V. voor het oprichten van een tankterminal ten behoeve van het opslaan en doorvoeren van met name Oeral ruwe olie, met een totale opslagcapaciteit van 3,2 miljoen m3op de “Kop van de Beer” aan de Markweg te Rotterdam-Europoort.

Shtandart TT B.V. heeft vergunningaanvragen ingediend in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en in het kader van de Waterwet bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een MER opgesteld, Voor dit MER is op 3 mei 2012 een advies over de reikwijdte en detailniveau uitgebracht waar het MER aan dient te voldoen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland coördineren de voorbereiding en behandeling van het MER en de vergunningaanvragen. Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het MER getoetst aan de wettelijke regelingen en aan het advies over de reikwijdte en detailniveau; de desbetreffende vergunningenaanvragen zijn in behandeling genomen.

Het MER wordt tevens ter toetsing aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd.

Ten behoeve van het project is een passende beoordeling opgesteld in het kader van de Natuurbeschermingswet om te beoordelen welke gevolgen het project heeft voor Natura 2000 gebieden.

Inzage

Het MER, de vergunningaanvragen en de overige relevante stukken liggen van 22 augustus 2013 tot en met 2 oktober 2013 op werkdagen ter inzage bij:

  • de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, tijdens openingsuren, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tel.nr. 010 – 281 61 14;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland, tel. nr. 0174 – 31 51 28;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje, tel. nr. 0181 – 40 80 00;

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, gebouw De Maas, van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur, Boompjes 200 te Rotterdam, tel.nr. 010 – 402 63 99/41;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, van 8.30 – 17.00 uur, Parallelweg 1 te Schiedam, tel. nr. 010 – 246 86 21.

Informatieavonden

Shtandart TT B.V. organiseert in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam twee informatieavonden om het project en de actuele stand van zaken toe te lichten. Ook de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta zijn aanwezig.

Informatieavonden:

  • Op dinsdag 10 september a.s. in Westvoorne (Cultureel Centrum De Man, Burg. Letteweg 30, Oostvoorne).

  • Op woensdag 11 september a.s. in Hoek van Holland (deelgemeentekantoor Prins Hendrikstraat 161, Hoek van Holland).

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Meer informatie op: www.shtandart-tt.com

Zienswijzen

Eenieder kan tot en met 2 oktober 2013 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het MER en de aanvragen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, onder vermelding van nr. 21612085/433072. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mw. L. de Voogd, tel. nr. 010 – 246 81 66.

Wij wijzen erop dat de zienswijzen slechts betrekking kunnen hebben op de aanvragen en het niet voldoen van het MER aan de wettelijke regels, mede gelet op de eerder gegeven advies over de reikwijdte en detailniveau, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl

Zaaknummer: 98429542, DMS-nummer: 21612085