Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2013, 23428Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Ontwerpbesluit voor het restaureren van een mergelmuur Diepestraat 10 in Hulsberg, Nuth

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen.

Voor: het restaureren van een mergelmuur

Locatie: Diepestraat 10 in Hulsberg

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14-08-2013 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Nuth. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en donderdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit worden uitgebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth. Binnen voornoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe bij het Wabo-loket van de gemeente Nuth: 045-5659100 of gemeente@nuth.nl. Bij dit loket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de daarvoor verschuldigde leges), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

Tegen een definitieve beschikking kan slechts beroep worden aangetekend door belanghebbenden die ook zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben uitgebracht.