Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 22942Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Zederik’, Zederik

Burgemeester en wethouders van Zederik maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied Zederik” gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad door middel van amendementen besloten tot wijziging van de situering van het agrarisch bouwvlak aan de Broekseweg 17A te Meerkerk en van een bouwvlak aan de Nieuwe Rijksweg tussen nrs. 150 en 152 te Lexmond.

Bij de vaststelling is een aantal wijzigingen aangebracht in het plan ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. De aanpassingen zijn het gevolg van ingediende zienswijzen, maar ook ambtshalve wijzigingen komen voor. Alle doorgevoerde aanpassingen staan vermeld in de Nota Zienswijzen, de Nota Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zederik”, het Memo Aanvulling Nota Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zederik” alsmede in het raadsvoorstel.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het grootste deel van de gemeente Zederik, buiten de woonkernen en buiten de bedrijventerreinen. Het vervangt het bestemmingsplan Buitengebied uit 1997 en alle herzieningen die daarop hebben plaatsgevonden. De gemeente actualiseert met dit bestemmingsplan de functies en het gebruik van het buitengebied. Het plan voldoet daarbij aan de wettelijke eisen en is afgestemd op de vastgestelde uitgangspunten van beleid.

Het raadsbesluit tot vaststelling, het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 augustus 2013 tot en met donderdag 26 september 2013 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.

Daarnaast zijn de stukken beschikbaar op de gemeentelijke website www.zederik.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de bovengenoemde inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van bovengenoemde Afdeling (adres idem). Het besluit tot vaststelling treedt dan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meerkerk, 15 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Zederik, De secretaris, J.H. Koetsenruijter.

De burgemeester, Coert J.J. van Ee.