Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2013, 22931Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarderadeel
Bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen gewijzigd vastgesteld. Bijbehorende PlanMER en oplegnotitie planMER vastgesteld, Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2013 het bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” gewijzigd digitaal (IDN: NL.IMRO.0081.04BP0002-VA01 ) en analoog heeft vastgesteld.

Het plan is opgesteld in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt meerdere bestemmingsplannen welke onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Vanwege de veroudering, rechtsgelijkheid en eenduidigheid is actualisering dan ook noodzakelijk. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de gehele gemeente, met uitzondering van Stiens en bedrijventerrein Middelsee.

Wijzigingen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat met ingang van 1 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en ambtshalve constateringen zijn enkele aanpassingen gedaan, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Het opnemen van bouwvlakken op de verbeelding bij de bestemming “Bedrijf-1 (artikel 5);

  • Het verwijderen van de vereiste dakhelling bij de bestemming “Woongebied”;

  • Aanpassingen op perceelsniveau;

Voor het volledige overzicht van alle aanpassingen verwijzen wij u naar de reactienota zienswijzen.

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben bij besluit van 31 juli 2013, verzonden op 2 augustus 2013, besloten een reactieve aanwijzing te geven tegen het bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” betreffende de regelgeving voor windturbines. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten:

  • I. dat de bouwregels in artikel 3.2.2 lid c (windturbines) in het op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen niet in werking treden;

  • II. dat de gebiedsaanduiding “Windturbine” in het op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen niet in werking treedt;

  • III. dat de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.7.5 (wijziging situering windturbine) van de planregels in het op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen niet in werking treedt.

Het besluit tot reactieve aanwijzing treedt op het moment van deze bekendmaking in werking. Zodra het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit voor de betreffende onderdelen van het bestemmingsplan. Eén en ander betekent dat de onderdelen van het bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” waarop de reactieve aanwijzing betrekking heeft (vooralsnog) niet in werking treden.

PlanMER en oplegnotitie planMER

Gelijktijdig met het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen zijn de planMER en de oplegnotitie planMER vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken (o.a. reactienota zienswijzen, planMER, oplegnotitie planMER en het raadsbesluit) en de reactieve aanwijzing liggen met ingang van vrijdag 23 augustus 2013 zes weken (tot en met 3 oktober 2013) ter inzage in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 u tot 12.00 u en op dinsdag van 14.00 uur tot 17.00 u.

Het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en de reactieve aanwijzing zijn tevens raadpleegbaar via de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.04BP0002-VA01

(bestemmingsplan)

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9921.RA2013Lwarderadeel-VA01

(reactieve aanwijzing)

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op de volgende locatie:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=leeuwarderadeel&striVersion=STRI2012

De bronbestanden van het aanwijzingsbesluit zijn beschikbaar op de volgende locatie:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=friesland&striVersion=STRI2012

Beroep bij Raad van State

Tot en met 3 oktober 2013 kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, schriftelijk beroep instellen. Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan alleen ingediend worden door diegene die met betrekking tot het desbetreffende ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.11 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, kan een belanghebbende daartegen beroep instellen.

Beroep reactieve aanwijzing

Tevens kan een belanghebbende tot en met 3 oktober 2013 op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing van 31 juli 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vereisten beroepschrift

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep). U moet er rekening mee houden dat u griffierecht moet betalen als u een beroepschrift indient.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbestemmingsplan kan geen beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan tegelijkertijd ook de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken, een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek dient te worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling, met uitzondering van de gedeelten die onder de reactieve aanwijzing vallen, in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de werking van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Stiens, 19 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, J.R.A. Boertjens, burgemeester

H. Siegersma, secretaris