Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeevangStaatscourant 2013, 2190Ruimtelijke plannen

Logo Zeevang
Ongewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A 2011, Zeevang

Burgemeester en wethouders van Zeevang maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat zij in de vergadering van 22 januari 2012 ongewijzigd heeft vastgesteld het:

‘Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A 2011’

Dit plan vervangt het eerder (d.d. 12 april 2011) vastgestelde Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A.

Diverse ontwikkelingen hebben geleid tot wijziging van het plan. De wijzigingen hebben betrekking op de plandelen 1A-a en 1A-b (plandeel 1A-c blijft ongewijzigd). De wijzigingen ten opzichte van het eerdere uitwerkingsplan betreffen:

  • a. toevoeging van één woning door het vervangen van een vrijstaande woning door een 2-o-1-kap woning, waarmee het aantal woningen in dit uitwerkingsplan 50 bedraagt;

  • b. een verruiming van de bouwvlakken van enkele vrijstaande woningen;

  • c. een verruiming van de goot- en nokhoogten in de bouwvlakken van enkele woningen (6,6 resp. 11 meter);

  • d. een aanpassing in de begrenzing tussen de openbare ruimte en enkele kavels (uitgeefbare grond).

Met deze aanpassingen wordt enige flexibiliteit aan het plan toegevoegd waarbij de stedenbouwkundige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de wijk Waterrijk (zoals die zijn opgenomen in het bestemmingsplan Waterrijk 2009) niet veranderen. Het plangebied zoals in het oorspronkelijke uitwerkingsplan is opgenomen blijft ongewijzigd.

Het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende planverbeelding, planregels en plantoelichting ligt vanaf 24 januari 2013 gedurende zes weken (t/m 7 maart 2013) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 – 12.00uur, woensdag 16.00 – 19.00 uur). Voor inzage kunt u zich melden bij het Klantcontactcentrum. Het plan is gedurende de termijn van tervisielegging tevens te bekijken op de gemeentelijke website (www.zeevang.nl) (onder actueel, bestemmingsplannen) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aangezien geen zienswijzen zijn ontvangen en het plan ongewijzigd is vastgesteld kunnen uitsluitend belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het uitwerkingsplan schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het uitwerkingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Oosthuizen 23 januari 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang.