Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 21508Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkstraat / Lingedijk Kedichem’, Leerdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2013 het bestemmingsplan “Kerkstraat / Lingedijk Kedichem” heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is bedoeld voor het bouwen van twee woningen op het perceel Kerkstraat 1-3 te Kedichem. Een ter plekke aanwezige loods wordt gesloopt.

Met de initiatiefnemer is reeds een anterieure overeenkomst gesloten over de verdeling van kosten als gevolg van het plan. Een exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is in dit geval dan ook niet aan de orde.

Ontwerp

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 9 mei tot en met 19 juni 2013. In deze periode zijn geen zienswijzen bij de gemeente ingediend. Dat betekent dat het bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 voor een ieder ter inzage op het stadskantoor van Leerdam:

Bezoekadres:

Dokter Reilinghplein 1,

4141 DA Leerdam

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

Daarnaast zijn alle stukken beschikbaar via de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Beroep

Tegen het vaststellingbesluit kan vanaf de dag na de start van de inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep – in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt dat niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Leerdam, 31 juli 2013