Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2013, 21242Ruimtelijke plannen

Logo Woudenberg
Wijzigingsplan Zeisterweg 53 vastgesteld, Woudenberg

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan Zeisterweg 53, op 8 juli 2013 door burgemeester en wethouders van Woudenberg, gewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 31 juli 2013 tot en met 10 september 2013 ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aan de Zeisterweg 53, kadastraal bekend als sectie H nummers 738 en 946.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de daarbij behorende stukken vanaf 31 juli 2013 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.