Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 20627Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Vastgesteld bestemmingsplan Kernen (gewijzigd), Zederik

Het college van Zederik maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 27 mei 2013 het bestemmingsplan Kernen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting en heeft betrekking op de zeven kernen van de gemeente Zederik.

Vanaf vrijdag 19 juli 2012 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de documenten vinden op de website van de gemeente www.zederink.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Een ieder kan tegen de wijzigingen beroep instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen op het plan.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.