Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2013, 20157Ruimtelijke plannen

Logo Bloemendaal
Bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern 2013 vastgesteld, Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 27 juni 2013 het bestemmingsplan “Bennebroek Oude Kern 2013” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van de dorpskern Bennebroek. De plangrenzen verlopen globaal langs de kloostertuin langs het Luciapad, de De Ruyterlaan, Witte de Withlaan (met uitzondering van de bestaande woningen), langs de noordzijde van het terrein van Meerleven, het Beatrixplein en de Wilhelminalaan.

Op het ontwerp bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern 2013 zijn 10 zienswijzen ingediend. De beantwoording van deze zienswijzen is in de nota zienswijzen verwerkt. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 ook de nota zienswijzen vastgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn opgenomen in de Staat der wijzigingen.

Ter visie legging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de nota zienswijzen liggen van 12 juli t/m 22 augustus 2013 ter visie. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bovengenoemde stukken raadplegen.

Wilt u het bestemmingsplan, het raadsbesluit, nota zienswijzen en de Staat der wijzigingen liever op papier inzien? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur terecht op de volgende locaties:

  • Op de locatie Brouwerskolk aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen.

  • Op de locatie Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Beroep instellen

Tussen 12 juli en 22 augustus 2013 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl .

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking, voordat er op het beroep is beslist.