Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2013, 19651Verkeersbesluiten

Logo LelystadGemeente Lelystad, Verkeerbesluit ten behoeve van wijziging voorrangsregeling fietspad langs Larserdreef

Datum besluit: 2 juli 2013

Registratienummer: 131039126

Onderwerp: Wijzigen van de voorrang op de kruisingen waar het fietspad langs de Larserdreef conflicteert met gemotoriseerd verkeer van de wijkaansluitingen Warande: Larserdreef - Parnassialaan; Larsdreef - Larserdreef.

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

O verwegingen:

 • -De wijkaansluitingen van de nieuwbouwwijk Warande worden definitief ingericht.

 • -Om eenduidigheid in de verkeersafwikkeling bij alle gebiedsontsluitingswegen van Warande te waarborgen worden de kruisingen/fietsoversteken hetzelfde ingericht.

 • -Deze inrichting loopt vooruit op de actualisatie fietsplan, waar het de intentie is om alle kruisingen / fietsoversteken met en langs gebiedsontsluitingswegen / stadshoofdwegen het fietsverkeer uit de voorrang te halen.

 • -De fietsroute langs de Larserdreef maakt deel uit van het hoofdfietsnetwerk; vanaf de voorlopige inrichting van de wijkontsluitingswegen heeft het kruisende fietsverkeer voorrang op het verkeer op de wijkontsluitingswegen.

 • -In dit verkeersbesluit wordt aanbevolen om in afwijking van deze voorrangsregeling de kruisingen / fietsoversteken, Larserdreef / Parnassialaan en Larserdreef / Larserdreef ( ter hoogte van rotonde Salland) aan te duiden als voorrangskruisingen, en wel zodanig dat het kruisende fietsverkeer voorrang verleent aan bestuurders van het kruisende verkeer.

 • -deze verkeersmaatregelen dienen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.

 • -De betreffende weggedeelten zijn in beheer bij de gemeente Lelystad.

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de zwakkere weggebruikers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering:

De wijk Warande wordt steeds meer bebouwd, waardoor het gemotoriseerd verkeer de wijk in en uit steeds meer toeneemt. Door de toenemende verkeersbewegingen is het verwachtingspatroon dat in de toekomst wachtrijen kunnen ontstaan die terug zullen slaan op de Larserdreef met een verhoogde kans op kop – staartbotsingen.

Het snelheidsregime op de Larserdreef is 70 km p.u., het snelheidsregime in de wijk Warande is 30 km p.u. Tussen beide snelheidsregimes zit een dusdanig groot verschil dat gemotoriseerd verkeer komend van de Larserdreef geen kruisend fietsverkeer zal verwachten waar voorrang aan moet worden verleend.

“Voorspelbaar gebruik”is een eis voor infrastructuur binnen Duurzaam Veilig, deze eis hangt nauw samen met “herkenbaarheid”en “uniformiteit”. Bij de aansluitingen van de “buitenring in Lelystad” naar de wijken is een aantal fietsoversteken gebiedsontsluitingsweg / hoofdfietsnetwerk het fietspad uit de voorrang gehaald, waaronder rotonde Larserdreef / Palazo.

Daarnaast ligt de fietsoversteek binnen de bebouwde kom, echter de uitstraling van de verkeerssituatie heeft meer het karakter van buiten de bebouwde kom, waar in principe het fietsverkeer altijd uit de voorrang is.

In verband met de verkeersveiligheid is het aan te bevelen dat de fietsers bij de kruisingen

Larserdreef / Parnassialaan en Larserdreef / Larserdreef (ter hoogte van rotonde Larserdreef / Salland) voorrang verlenen aan de bestuurders van het kruisende verkeer op de betreffende gebiedsontsluitingswegen.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van deze verkeersmaatregelen zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Met de name de verwachting dat de fietsersbond het niet eens zal zijn met deze wijziging in de voorrang ten nadele van het fietsverkeer heeft bijzondere aandacht gekregen.

Het hoofdfietsnetwerk en de daarbij behorende voorrangsregelingen worden door de gemeente Lelystad waar mogelijk ten gunste van het fietsverkeer uitgevoerd. Echter, bij de afweging van alle betrokken belangen verdient het naar het oordeel van de wegbeheerder aanbeveling om het relatief kwetsbare kruisende fietsverkeer bij een toename van het gemotoriseerde verkeer op de wijkontsluitingswegen in bescherming te nemen.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel.

Besluit

 • 1.het verkeer op het fietspad langs de Larserdreef verleent voorrang verlenen aan het kruisende verkeer van de aansluitingen wijk Warande Larserdreef / Parnassialaan en Larserdreef / Larserdreefdoor plaatsing van borden volgens model B6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 2.het verkeer komende van de Larserdreef, Parnassialaan, Larserdreef heeft voorrang op het kruisende fietspad door plaatsing van borden volgens model B3 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

  één en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

Lelystad, 2 juli 2013

Datum van publicatie: 10 juli 2013

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Openbaar making en ter visie legging

Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 11 juli 2013 tot 22 augustus 2013 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.

Bezwaar

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Flevopost, editie 10 juli 2013, verspreidingsgebied Lelystad.

Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van de gemeente Lelystad, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Indien spoedeisende belangen daartoe nopen, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het adres van de rechtbank is:

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het voeren van deze procedure is een griffierecht verschuldigd.