Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2013, 19204Verkeersbesluiten

Logo SchijndelTijdelijke verkeersmaatregel tijdens werkzaamheden aan brug naar Heeswijk Dinther

Burgemeester en wethouders,

Gelet op,

Dat Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoert voor het ophogen van de Henry Kinnardbrug, de brug over de Zuid Willemsvaart in de weg Steeg tussen Schijndel en Heeswijk Dinther;

Dat gedurende de werkzaamheden, het brugdek niet bruikbaar is voor het gemotoriseerde verkeer;

Dat gedurende de werkzaamheden, het brugdek bruikbaar blijft voor (brom-)fietsers;

Dat het gemotoriseerde verkeer met bestemmingen aan beide zijden van de brug wordt omgeleid over de wegen Structuurweg, N622, A50, N279 en omgekeerd;

Het waarborgen van de verkeersveiligheid voor het verkeer;

Het waarborgen van de afwikkeling van het verkeer;

Het feit dat, overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepaling inzake het Wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de heer W.C.A.M. van der Mast, Hoofdinspecteur van Politie, chef van het team Schijndel.

b e s l u i t e n :

In te stemmen met het tijdelijk afsluiten van de rijbaan van de weg Steeg, nabij de Henry Kinnardbrug, door het plaatsen van verkeersborden model C01.

Genoemde maatregel geldt vanaf 26 augustus 2013 tot 21 oktober 2013 of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van verzending een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Hierin vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam;

  • uw adres;

  • een omschrijving van het besluit;

  • de motivering van uw bezwaar;

  • de datum;

  • uw handtekening.

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Schijndel, 3 juli 2013

Namens burgemeester en wethouders,

het hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw,

ing. J. Jans

Reg. nummer 13.022589