Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 19067Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitens van Van Iperen’, Leerdam

(NL.IMRO.0545.BPBUITENSVANVANIPEREN-VS01 ) en de omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 woningen en 12 appartementen met bergingen (Deelplan Hof 3 en 4 ((gecoordineerd besluit)

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat voor het project "Buitens van Van Iperen" de volgende gecoordineerde besluiten zijn vastgesteld:

Voor deze ontwikkelingslocatie is de gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toegepast. Dit houdt in dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning die benodigd zijn om te kunnen starten met de ontwikkeling, tegelijk zijn voorbereid en tegelijk ter inzage zijn gelegd. De coördinatie houdt ook in dat de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning via deze weg tegelijk bekend worden gemaakt, dat alle stukken gelijktijdig ter inzage worden gelegd en dat voor beide besluiten rechtstreeks beroep mogelijk is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan "Buitens van Van Iperen, gemeente Leerdam

(NL.IMRO.0545.BPBUITENSVANVANIPEREN-VS01 ).

Het besluit van de raad van 20 juni 2013 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Buitens van Van Iperen, gemeente Leerdam". Dit om 85 woningen, waaronder 12 appartementen, inclusief wegen, groen en ander toe-, aan en bijbehoren te realiseren op de locatie voormalig terrein van het transportbedrijf Hartog en Bikker in Leerdam.

Dit gebied is gelegen in het westelijk deel van de kern Leerdam dat zich bevindt tussen de volgende grenzen:

  • aan de noordzijde sluit het agrarisch gebied met een agrarische bestemming zonder bebouwing aan op het plangebied. Verder noordelijk, langs het Laantje van Van Iperen, ligt de rand van de woonbebouwing van Leerdam;

  • aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door een groenbestemming welke aansluit op de Lingedijk;

  • aan de westzijde sluit het plangebied aan op de begraafplaats;

  • aan de oostzijde grenst het plangebied met de het westelijke deel van de bebouwde kom van Leerdam.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

De wijzigingen zijn ondergeschikt van aard. Deze bestaan hoofdzakelijk uit een betere onderbouwing in de toelichting en het wijzigen van één meter woonbestemming.

Omgevingsvergunning (OV 2012052)

Het besluit van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 woningen en 12 appartementen met bergingen (deelplan Hof 3 en 4) op voornoemd plangebied.

Ter inzage

Zowel het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning liggen met ingang van 11 juli 2013 gedurende een termijn van zes weken, derhalve tot en met 21 augustus 2013 voor iedereen ter inzage op het stadskantoor van Leerdam:

Bezoekadres:

Dokter Reilinghplein 1,

4141 DA Leerdam

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, is tevens beschikbaar via de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Beroep en voorlopige voorziening

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen de volgende belanghebbenden tegen bovengenoemde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • Belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad (ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan) of bij burgemeester en wethouders (ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning) een zienswijze naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vasttelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning niet op. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep – in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt dat niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Indien een belanghebbende beroep tegen het besluit indient:

  • a. moeten de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

  • b. wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en

  • c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

De Crisis- en Herstelwet is raadpleegbaar op www.overheid.nl . Indien u vragen heeft dan kunt contact opnemen met mevrouw A. Siesling, tel. 0345-636215, van de Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Leerdam.

Leerdam, 10 juli 2013