Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 18945Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen snelheidslimiet van 60 km per uur op de Sandberghlaan en de Leliëndaalseweg tussen Middelburg en Sint Laurens.

2013017405

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Sandberghlaan en Leliëndaalseweg tussen Middelburg en Sint Laurens.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Sandberglaan en de Leliëndaalseweg gecategoriseerd zijn als gebiedsontsluitingswegen met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -dat deze wegen na de opening van de nieuwe N57 niet meer de primaire verbinding tussen Middelburg, Sint Laurens en Serooskerke vormen;

 • -dat met de komst van de nieuwe N57 de verkeersintensiteit op de Sandberglaan en de Leliëndaalseweg is afgenomen van ± 12.000 naar ± 5.500 motorvoertuigen per werkdag (jaargemiddelde) en in de zomermaanden (juli-augustus) van ± 14.000 naar ± 6.650 motorvoertuigen per werkdag;

 • -dat de gemeente Middelburg conform het mobiliteitsbeleid de Leliëndaalseweg/Noordweg binnen de bebouwde kom van Sint Laurens gaat afwaarderen van een rijksweg voor doorgaand verkeer naar een erftoegangsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 30 km per uur;

 • -dat het waterschap in deze nieuwe situatie voorstelt om de Sandberglaan en de Leliëndaalseweg af te waarderen tot een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;

 • -dat daarbij de gezamenlijke opdracht is om de betreffende wegen in te passen in het

Belvédèreproject N57;

 • -dat dit project voor de Sandberghlaan en de Leliëndaalseweg inhoudt dat beide wegen moeten worden versmald;

 • -dat het afwaarderen tot erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met zich meebrengt dat er op de Sandberglaan en de Leliëndaalseweg een snelheidslimiet van 60 km per uur gaat gelden en dat de weginrichting plaatsvindt conform het rapport “Wegen N57 – de weg op dorpse schaal”;

 • -dat de gezamenlijke verkeersmaatregelen tot doel hebben om het doorgaande verkeer tussen Serooskerke en Middelburg te verdringen naar de nieuwe N57;

 • -dat het bij een snelheidslimiet van 60 km per uur gewenst is om de bromfietsers gebruik te laten maken van de hoofdrijbaan;

 • -dat deze maatregel niet kan worden doorgevoerd voordat ook de Leliëndaalseweg/Noordweg binnen de bebouwde kom is afgewaardeerd;

 • -dat de verwachting is dat daarmee in het najaar van 2013 wordt gestart en dat de werkzaamheden in het najaar van 2014 gereed zijn;

 • -dat tijdens de werkzaamheden binnen de bebouwde kom het verkeer van de rijbaan wordt omgeleid o.a. over de N57, waarop bromfietsers niet zijn toegestaan;

 • -dat het waterschap te zijner tijd een apart verkeersbesluit neemt om het verplichte (brom)fietspad te wijzigen in een verplicht fietspad;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 20 juni 2013, aanvullend advies d.d. 28 juni 2013);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Sandberglaan en de Leliëndaalseweg tussen Middelburg en Sint Laurens, door deze wegen volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Schotelweg en de Pronkenburgseweg en deze te herplaatsen op de grens van de bebouwde kom van respectievelijk Middelburg en Sint Laurens.

-tot het in het najaar van 2014 nemen van een apart verkeersbesluit om het verplichte (brom)fietspad te wijzigen in een verplicht fietspad.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening.

Middelburg, 28 juni 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen