Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 18943Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen parkeerverbod (E01 RVV 1990) aan de zuidzijde van de Zeedijk te Baarland.

2013017394

Betreft: Instellen parkeerverbod (E01 RVV 1990) aan de zuidzijde van de Zeedijk te Baarland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Zeedijk te Baarland een erftoegangsweg B is met een breedte van circa 3,20 m;

 • -dat op deze weg een snelheidsregime van 60 km per uur is ingesteld;

 • -dat de weg direct achter de primaire waterkering van de Westerschelde ligt, in het zuidelijkste puntje van Zuid-Beveland;

 • -dat in dit unieke gedeelte van Zuid-Beveland camping Scheldeoord is gevestigd;

 • -dat dit gebied ook druk bezocht wordt door sportvissers en door dagrecreanten, die komen kijken naar de vogels en zeehonden op de zandplaten voor de kust;

 • -dat het scheldestrand in de zomer niet alleen gasten van camping Scheldeoord trekt, maar ook veel badgasten van elders;

 • -dat er door de verschillende recreanten aan beide zijden van de Zeedijk wordt geparkeerd;

 • -dat daardoor de doorgang voor het overige verkeer wordt bemoeilijkt;

 • -dat dit vooral problemen oplevert voor de hulpdiensten, o.a. in verband met de bereikbaarheid van de camping;

 • -dat daarom de eigenaar van camping Scheldeoord het waterschap heeft verzocht om op de Zeedijk, tussen de Sint Jacobspolderweg en de Landingsweg, aan de zeezijde een parkeerverbod in te stellen dat ook geldt voor de berm;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 20 juni 2013);

besluit:

-tot het instellen van een parkeerverbod aan de zeezijde van de Zeedijk, tussen de Sint

Jacobspolderweg en de Landingsweg te Baarland, inclusief de berm, door het plaatsen van borden E01 met onderborden “inclusief berm”, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening.

Middelburg, 28 juni 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen