Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 17447Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Leerdam, 1e en 2e herziening, Leerdam

Kennisgeving ex art 3.8 Wro en afd. 3.4 Awb

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam maken bekend dat zij tijdens de vergadering van 25 juni 2013 hebben ingestemd met de ontwerp bestemmingsplannen Buitengebied Leerdam 1e en 2e herziening.

Deze ontwerp bestemmingsplannen, inclusief de bijbehorende stukken, liggen met ingang van 27 juni 2013 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage in de bezoekershal van het stadskantoor van de gemeente Leerdam, Doktor Reilinghplein 1 te Leerdam. Het stadskantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 12.30 uur en op afspraak van 13.00 – 17.00 uur.

U kunt beide ontwerp bestemmingsplannen, nader aangeduid als:

ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en u kunt tevens via onze website www.leerdam.nl deze kennisgeving, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken raadplegen.

Middels deze beide herzieningen wordt het bestemmingsplan buitengebied zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2012, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 19 september 2012, gerepareerd. Tevens vinden er ambtshalve een aantal aanpassingen plaats in de regels van het bestemmingsplan en op de verbeelding.

Indiening zienswijze:

Met ingang van 27 juni 2013 kunt u gedurende de termijn van 6 weken uw zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken door te schrijven naar de gemeenteraad van Leerdam, postbus 15, 4140 AA Leerdam. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken. In dat geval kunt u binnen de termijn van de ter inzage legging telefonisch contact op te nemen met mevr. Schefferlie van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 0345-636207 om een afspraak te maken.

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact met haar opnemen via het bovenstaande telefoonnummer of een e-mail richten aan h.schefferlie@leerdam.nl. Zienswijzen kunt u alleen schriftelijk, voorzien van handtekening, dan wel mondeling indienen.

Leerdam, 26 juni 2013

Burgemeester en wethouders van Leerdam, M. Houtman, burgemeester

M. van Kruijsbergen, secretaris